Our Run4HepB Team for the TCS NYC Marathon is now full. If you'd like to be added to the waitlist, please click here and submit your application today!

ການກວດເລືອດຂອງໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບ ບີ້ 

ມີການກວດເລືອດຊອກຫາໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ບໍ?
ມີການກວດເລືອດໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ທີ່ງ່າຍດາຍ ທີ່ໝໍຂອງທ່ານ ຫຼື ຄລີນິກສຸຂະພາບ ສາມາດສັ່ງໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ແຜນກວດເລືອດຫາເຊື້ອໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້”. ຕົວຢ່າງເລືອດນີ້ສາມາດເອົາໄດ້ຈາກຫ້ອງການຂອງທ່ານໝໍ.

ມີການກວດທົ່ວໄປ 3 ຢ່າງ ທີ່ສາມາດສ້າງແຜນກວດເລືອດນີ້.ບາງຄັ້ງ ທ່ານໝໍອາດຈະຂໍໃຫ້ທ່ານກວດເລືອດອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນໄລຍະຫົກເດືອນຫຼັງຈາກທ່ານເຂົ້າພົບໝໍຄັ້ງທໍາອິດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນສະພາບຕັບອັກເສບ ບີ້ ຂອງທ່ານ.ຖ້າທ່ານຄຶດວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບ ບີ້ ໃນມໍ່ໆມານີ້, ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 9 ອາທິດ ຈຶ່ງຈະສາມາດພົບໄວຣັສໃນເລືອດຂອງທ່ານໄດ້.

ການເຂົ້າໃຈໃນຜົນຂອງການກວດເລືອດໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບ ບີ້ ຂອງທ່ານ ອາດຈະມີຄວາມສັບສົນ, ສະນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງການໝັ້ນໃຈກ່ຽວກັບການບົ່ງມະຕິພະຍາດຂອງທ່ານ - ທ່ານໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບ ບີ້, ທ່ານເຊົາຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ໌ຕັບ


ອັກເສບບີ້, ຫຼື ທ່ານຕິດເຊື້ອໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊໍາເຮື້ອ ຫຼືບໍ່?
ນອກຈາກນັ້ນ, ຈະມີປະໂຫຍດຖ້າວ່າທ່ານຂໍເອົາສໍາເນົາເອກະສານທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບຜົນຂອງການກວດເລືອດຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າ ການກວດເລືອດອັນໃດທີ່ມີຄ່າບວກ ຫຼື ຄ່າລົບ.


ມີອັນໃດແດ່ໃນການກວດສາມຢ່າງ ທີ່ສ້າງເປັນ "ແຜນກວດເລືອດໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້"?
ແຜນກວດເລືອດເພື່ອຊອກຫາໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ຕ້ອງການເກັບຕົວຢ່າງເລືອດພຽງແຕ່ຕົວຢ່າງດຽວ ແຕ່ປະກອບດ້ວຍການກວດເລືອດສາມຢ່າງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການບົ່ງມະຕິພະຍາດຄັ້ງສຸດທ້າຍ:

  • HBsAg (ສານກະຕຸ້ນການສ້າງສານຕໍ່ຕ້ານລັກສະນະພາຍນອກໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້) 
  • HBsAb ຫຼື ສານຕໍ່ຕ້ານ-HBs (ສານຕໍ່ຕ້ານໃນຮ່າງກາຍລັກສະນະພາຍນອກຂອງໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້) 
  • HBcAb ຫຼື ສານຕໍ່ຕ້ານ-HBc (ສານຕໍ່ຕ້ານໃນຮ່າງກາຍຂອງແກນໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້)

ສານກະຕຸ້ນການສ້າງສານຕໍ່ຕ້ານລັກສະນະພາຍນອກໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້ (HBsAg) ແມ່ນຫຍັງ?
ຜົນກວດ HBsAg "ທີ່ເປັນບວກ" ຫຼື “ເປັນລົບ” ມີຄວາມໝາຍວ່າ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຕິດເຊື້ອໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້, ຊຶ່ງສາມາດເປັນການຕິດເຊື້ອແບບ "ແບບກະທັນຫັນ" ຫຼື "ຊໍາເຮື້ອ". ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອສາມາດກະຈາຍໄວຣັສ໌ໃຫ້ຄົນອື່ນໂດຍຜ່ານເລືອດຂອງພວກເຂົາ.


ສານຕໍ່ຕ້ານໃນຮ່າງກາຍລັກສະນະພາຍນອກຂອງໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້ (HBsAb ຫຼື ສານຕໍ່ຕ້ານ-HBs) ແມ່ນຫຍັງ?
ຜົນກວດ HBsAb (ຫຼື ສານຕໍ່ຕ້ານ-HBs) ທີ່ເປັນບວກ" ຫຼື “ເປັນລົບ” ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວມີຜົນຕອບຮັບຕໍ່ວັກຊີນໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຫຼື ເຊົາຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ແບບກະທັນຫັນ. ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ (ລວມທັງຜົນ HbsAg ທີ່ເປັນລົບ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ ທ່ານມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ (ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກ) ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ໃນອະນາຄົດ.


ສານຕໍ່ຕ້ານແກນໄວຣັສ໌ຕັບອັກເສບບີ້ (hepatitis B core antibody - HBcAb) ແມ່ນມີອັນໃດແດ່)?
HBcAb ແມ່ນສານຕໍ່ຕ້ານໃນຮ່າງກາຍທີ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໄວຣັສ໌ - ມັນບໍ່ໃຫ້ການປ້ອງກັນ. ຜົນກວດ " (ຫຼື ສານຕໍ່ຕ້ານ-HBc) "ທີ່ເປັນບວກ" ຫຼື “ເປັນລົບ” ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕິດເຊື້ອໃນອະດີດ ຫຼື ປັດຈຸບັນ. ການອະທິບາຍຜົນການກວດນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຜົນຂອງການກວດອີກສອງຢ່າງ. ການສະແດງໃຫ້ເຫັນດ້ວຍສານຕໍ່ຕ້ານໃນຮ່າງກາຍລັກສະນະພາຍນອກທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ (HBsAb ທີ່ເປັນບວກ ຫຼື ສານຕໍ່ຕ້ານ-HBs) ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ອນຈະມີການຕິດເຊື້ອ ແລະ ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ. ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອຊໍາເຮື້ອ, ຈະປະກົດມີໄວຣັສ໌ (HBsAg ທີ່ເປັນບວກ).

Hepatitis B Blood Tests

Is there a blood test for hepatitis B?
There is a simple hepatitis B blood test that your doctor or health clinic can order called the “hepatitis B blood panel”. This blood sample can be taken in the doctor’s office.

There are 3 common tests that make up this blood panel.

Sometimes the doctor may ask to check your blood again six months after your first visit to confirm your hepatitis B status. If you think you have been recently infected with hepatitis B, it can take up to 9 weeks before the virus will be detected in your blood.
Understanding your hepatitis B blood test results can be confusing, so you want to be sure about your diagnosis – are you infected with hepatitis B, have you recovered from a hepatitis B infection, or do you have a chronic hepatitis B infection?

In addition, it is helpful if you request a written copy of your blood tests so that you fully understand which tests are positive or negative.


What three tests make up the "hepatitis B blood panel"?
The hepatitis B blood panel requires only one blood sample but includes three tests that are needed to make a final diagnosis:

  • HBsAg (hepatitis B surface antigen) 
  • HBsAb or anti-HBs (hepatitis B surface antibody) 
  • HBcAb or anti-HBc (hepatitis B core antibody)


What is the hepatitis B surface antigen (HBsAg)?
A "positive" or “reactive” HBsAg test result means that the person is infected with the hepatitis B virus, which can be an "acute" or a "chronic" infection. Infected people can pass the virus on to others through their blood.


What is the hepatitis B surface antibody (HBsAb or anti-HBs)?
A "positive" or “reactive” HBsAb (or anti-HBs) test result indicates that a person has either successfully responded to the hepatitis B vaccine or has recovered from an acute hepatitis B infection. This result (along with a negative HbsAg result) means that you are immune to (protected from) a future hepatitis B infection.


What is the hepatitis B core antibody (HBcAb)?
The HBcAb is an antibody that is part of the virus- it does not provide protection. A "positive" or "reactive" HBcAb (or anti-HBc) test result indicates a past or present infection. The interpretation of this test result depends on the results of the other two tests. Its appearance with the protective surface antibody (positive HBsAb or anti-HBs) indicates prior infection and recovery. For chronically infected persons, it will usually appear with the virus (positive HBsAg).