Are you a runner? Please join our #Run4HepB team and make your miles matter at the NYC Marathon on November 3! Learn more.

 

Гепатит Б-ийн цусны шинжилгээ 

Гепатит Б-г оношлох цусны шинжилгээ байдаг уу?
"Гепатит Б-н цусны шинжилгээ" хэмээх энгийн цусны шинжилгээг таны эмч эсвэл харьяа дүүргийн эмнэлэгт авч болно. Эмчийн өрөөнд цусны дээжийг авч болдог.

Энэхүү цусны шинжилгээ нь 3 ерөнхий хэсгээс бүрдэнэ.Зарим тохиолдолд та анх гепатит Б вирустай нь оношлогдсоноос хойш зургаан сарын дараа дахин цусны шинжилгээ өгөхийг эмч зөвлөдөг.Хэрвээ та ойрын хугацаанд гепатит Б-н халдвар авсан байх магадлалтай гэж үзэж байвал 9-н долоо хоногийн дараа шинжилгээ өгөх нь зүйтэй. Учир нь дээрх хугацааны дараа уг вирусыг таны цуснаас илрүүлэх боломжтой болох юм.

Та шинээр халдвар авсан, архаг халдвартай, эсвэл халдвар аваад эдгэсэн эсэхээ мэдэхгүй, таны гепатит Б-н шинжилгээний хариу эргэлзээтэй байна уу? 

Та цусны шинжилгээнийхээ хариуг цаасаар авбал аль шинжилгээ нь эерэг бөгөөд сөрөг гарсныг ойлгоход хялбар болно.

Гепатит Б-ийн цусны шинжилгээний гурван гол тест нь аль вэ?
Гепатит Б-ийн цусны шинжилгээ нь зөвхөн нэг л удаа цус авахыг шаарддаг боловч гурван шинжилгээгээр эцсийн оношийг тодорхойлдог.

  • HBsAg (гепатит Б-ийн гадаргуугийн антиген) 
  • HBsAb эсвэл anti-BHs (гепатит Б-ийн гадаргуугийн антибоди) 
  • HBcAb эсвэл anti-HBc (гепатит Б-ийн суурь антибоди)


Гепатит Б-ийн гадаргуугийн антиген (HBsAg) гэж юу вэ?
HBsAg тест эерэг байвал тухайн хүн гепатит Б вирустай бөгөөд хурц эсвэл архаг халдвар байх магадлалтайг илтгэнэ. Халдвар авсан хүмүүс цусаар дамжуулан вирусыг тарааж байдаг.


Гепатит Б-ийн гадаргуугийн антибоди (HBsAb эсвэл anti-HBs) гэж юу вэ?
HBsAb (эсвэл anti-HBs) тестийн эерэг үр дүн нь тухайн хүн гепатит Б-ийн вакцинд амжилттай хариу үйлдэл үзүүлж хурц гепатит Б-ийн халдвараас эдгэснийг илтгэнэ. Энэхүү үр дүн нь (мөн HBsAg сөрөг гарсан бол) та гепатит Б-ийн халдварын эсрэг дархлаатай (хамгаалагдсан) болсныг илтгэнэ.


Гепатит Б-ийн суурь антибоди (HBcAb) гэж юу вэ?
Энэхүү HBcAb антибоди нь гепатит Б-ийн эсрэг ямар нэгэн хамгаалалт үүсгэдэггүй.Эерэг үзүүлэлт нь та халдвар авч байсан эсвэл авсан байх магадлалтайг илтгэнэ. Энэхүү шинжилгээний дүнг ойлгож уншихад бусад хоёр шинжилгээний үр дүн мөн нөлөөлнө. Гадаргуугийн антибоди бүрхүүл (эерэг HBsAb эсвэл anti-HBs) нь өмнө халдвар авч байсан эсэх болон эдгэрэлтийг харуулна.Архаг халдвартай хүн вирустай (HBsAG эерэг) гэсэн хариу ихэвчлэн гардаг.

Hepatitis B Blood Tests

Is there a blood test for hepatitis B?

There is a simple hepatitis B blood test that your doctor or health clinic can order called the “hepatitis B blood panel”. This blood sample can be taken in the doctor’s office.

There are 3 common tests that make up this blood panel.

Sometimes the doctor may ask to check your blood again six months after your first visit to confirm your hepatitis B status. If you think you have been recently infected with hepatitis B, it can take up to 9 weeks before the virus will be detected in your blood.
Understanding your hepatitis B blood test results can be confusing, so you want to be sure about your diagnosis – are you infected with hepatitis B, have you recovered from a hepatitis B infection, or do you have a chronic hepatitis B infection?

In addition, it is helpful if you request a written copy of your blood tests so that you fully understand which tests are positive or negative.


What three tests make up the "hepatitis B blood panel"?
The hepatitis B blood panel requires only one blood sample but includes three tests that are needed to make a final diagnosis:

  • HBsAg (hepatitis B surface antigen) 
  • HBsAb or anti-HBs (hepatitis B surface antibody) 
  • HBcAb or anti-HBc (hepatitis B core antibody)


What is the hepatitis B surface antigen (HBsAg)?
A "positive" or “reactive” HBsAg test result means that the person is infected with the hepatitis B virus, which can be an "acute" or a "chronic" infection. Infected people can pass the virus on to others through their blood.


What is the hepatitis B surface antibody (HBsAb or anti-HBs)?
A "positive" or “reactive” HBsAb (or anti-HBs) test result indicates that a person has either successfully responded to the hepatitis B vaccine or has recovered from an acute hepatitis B infection. This result (along with a negative HbsAg result) means that you are immune to (protected from) a future hepatitis B infection.


What is the hepatitis B core antibody (HBcAb)?
The HBcAb is an antibody that is part of the virus- it does not provide protection. A "positive" or "reactive" HBcAb (or anti-HBc) test result indicates a past or present infection. The interpretation of this test result depends on the results of the other two tests. Its appearance with the protective surface antibody (positive HBsAb or anti-HBs) indicates prior infection and recovery. For chronically infected persons, it will usually appear with the virus (positive HBsAg).