ການສີດວັກຊີນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້

ການສີດວັກຊີນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້

 

Hepatitis B Vaccination

ຢາສັກວັກຊີນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ແມ່ນຫັຍງ?

ການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ແມ່ນຈະເຮັດຢູ່ໃນຫ້ອງປະຕິບັດການເຄມີ ໂດຍບໍ່ນຳ ໃຊ້ເລືອດຄົນທີ່ເຄີຍມາໃຊ້ໃນວັກຊີນ, ສະນັ້ນເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຕິດພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຈາກວັກຊີນ.

What is the Hepatitis B Vaccine?

The hepatitis B vaccine is made in a chemistry lab. No human blood is used in the vaccine, so you cannot get hepatitis B from the vaccine.

ເຮົາຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນໄດ້ແນວໃດ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ຈະມີຢູ່ 3 ເຂັມ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບ ຫຼາຍກ່ວາ 6 ເດືອນ. ສຳລັບຜູ້ໃຫ່ຍຈະໄດ້ຮັບເຂັມສັກຢູ່ແຂນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບເຂັມສັກຢູ່ຂາ. ຫຼັງຈາກໄດ້ສັກເຂັມທຳອິດ, ເຮົາຈະເລີ່ມໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນພາຍໃນສອງອາທິດ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນບໍ່ເຄີຍຊ້າ ເກີນໄປທີ່ຈະເລີ່ມສັກ ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງສັກຢາໃຫ້ຄົບ. ເຮົາສາມາດຮັບວັກຊີນໄດ້ຢູ່ຫ້ອງ ກວດແະດ ຫຼື ສູນສຸຂະພາບທ້ອງຖິ່ນ.

How is the vaccine given?

In general, the hepatitis B vaccine series includes three shots that are given over a six-month period. Adults receive shots in their arm, and babies in their leg. After the first dose of vaccine, you will start getting some protection within several weeks. So it's never too late to start. It is very important to complete the entire series of the vaccine. The vaccine can be given in your doctor's office or a local health clinic.

ແມ່ນໃຜຄວນຈະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ?

ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດໃມ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດທີ່ພົບຜູ້ຕິດ ເຊື້ອຫຼາຍ ຫຼື ຫາກແມ່ຍິງນັ້ນຮູ້ວ່າຕົນມີພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 10 ປີລົງມາກໍ່ຄວນໄດ້ ຮັບການສັກວັກຊີນເຊັ່ນດຽວກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກໆຄົນກໍ່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງ, ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ມີຄວມສ່ຽງ ສູງກວ່າຫຼາຍຂື້ນ. ນີ້ກໍ່ລວມທັງຜູ້ໃຫ່ຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດຢູ່ໃນກຸ່ມປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ກ່າວມາ ຂ້າງເທິງກ່ອນນັ້ນ.

Who should be vaccinated?

All newborn babies should be vaccinated, especially if the mother was born in a country where hepatitis B is common or if a woman knows she has hepatitis B. All children up to age 18 years should be vaccinated as well. Although everyone is at some risk, there are some people who are at higher risks. This includes all children and adults born in countries where hepatitis B is common (i.e. Asia, Africa, Eastern Europe). Hepatitis B can be easily prevented through vaccination -- it only takes three shots to protect yourself and loved ones for a lifetime.

ການສັກວັກຊີນມີຄວາມປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?

ແມ່ນແລ້ວ ວັກຊີນປ້ອງກັນຕັບອັກເສບບີ້ຖືເປັນວັກຊີນໜື່ງທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເຮັດມາ ມີຫຼາຍ ກ່ວາພັນລ້ານອັນເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນທົ່ວໂລກ. ການສຶກສາທາງການແພດ ແລະ ວິທະຍາສາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ. ວັກຊີນແມ່ນຈະຜະລິດໃນຫ້ອງທົດລອງ ຖ້າເປັນໄປ ໄດ້ຄວນປຶກສາກັບທ່ານໝໍກ່ຽວກັບການທົດສອບປະຕິກິລິຍາພູມແພ້ກ່ອນຈະສັກຢາ. ເຮົາບໍ່ສາມາດຕິດພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ຈາກວັກຊີນໄດ້.

Is the vaccine safe?

Yes, the hepatitis B vaccine is considered one of the safest vaccines ever made. More than one billion doses have been given throughout the world. Medical and scientific studies have shown that it is very safe and effective. The vaccine is made in a laboratory. Talk to your doctor about possible allergic reactions or side effects before starting the vaccine series. You cannot get hepatitis B from the vaccine.

ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງການສັກວັກຊີນມີຫັຍງແດ່?

ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມຮຸນແຮງຈະເຈັບຢູ່ບໍລິເວນແຂນ ແລະ ແດງ ບ່ອນທີ່ ໄດ້ຮັບການສັກຢາ. ສະນັ້ນ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄວນປຶກສາແພດກ່ຽວກັບການທົດສອບປະຕິກິລິຍາພູມແພ້ ກ່ອນຈະສັກຢາ.

What are the vaccine's side effects?

The most common side effects are redness and soreness in the arm where the shot is given. Make sure you discuss with your doctor any allergies you may have before getting the vaccine. Ask your doctor for information about other possible side effects of the vaccine.

ສາມາດໄປສັກວັກຊີນໄດ້ຢູ່ໃສແດ່?

ຄວນກວດສອບກັບແພດປະຈຳຄອບຄົວເສຍກ່ອນ ຫຼື ສູນສຸຂະພາບທ້ອງຖິ່ນ ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການ ສັກວັກຊີນ.

Where can I get the vaccine?

Check with your family doctor or your local health clinic to receive the hepatitis B vaccine.

ມີອັນໃດແດ່ທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້?

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ໄວຣັລ໌ໄດ້ແພ່ກະຈາຍເຂົາສູ່ເສັ້ນເລືອດ ແລະ ຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຍຜູູ້ຕິດເຊື້ອ ມີຫຼາຍ ສີ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້ພວກເຮົາຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກການຕິດເຊືື້ອດັ່ງນີ້:

 • ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຂອງມີຄົມຮ່ວມກັນເຊັ່ນ: ມີດແຖ, ແປງຖູແຂ້ວ, ຕຸ້ມຫູ ແລະ ມີດຕັດເລັບ;
 • ເພື່ອຄວາມປອດໄພຄວນກວດສອບວ່າເຂັມຜ່ານການຂ້າເຊື້ອ ຫຼື ນຳໃຊ້ເພື່ອຟັງເຂັມ, ສັກລາຍ...
 • ຫຼກລ້ຽງການສຳຜັດເລືອດ ຫຼື ຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂດຍກົງ;
 • ສວມຖົງມື ແລະ ວິທີຟອກຂາວເຂົ້າໃນການທຳຄວາມສາອາດເມື່ອມີເລືອດຮົ່ງໄຫຼ;
 • ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມກັບຄູ່ນອນ;
 • ຫຼີກລ້ຽງການເສບຢາທີ່ຜິດກົດໝາຍ;
 • ສີ່ງສຳຄັນຄວນກວດເບິ່ງຄືນວ່າຕົນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນຕັບອັກເສບບີ້ ຫຼື ຍັງ.

What else can I do to protect myself from hepatitis B?

Since hepatitis B is spread through blood and infected bodily fluids, there are several simple things that you can do to protect yourself from possible infection:

 • Avoid sharing sharp objects such as razors, toothbrushes, earrings, and nail clippers
 • Make sure that sterile needles are used for acupuncture, tattoos, ear and body piercing
 • Avoid touching blood or infected bodily fluids directly
 • Wear gloves and use a fresh solution of bleach and water to clean up blood spills
 • Wash your hands thoroughly with soap and water after touching or cleaning up blood
 • Use condoms with sexual partners
 • Avoid illegal drugs
 • Most importantly, make sure you receive the hepatitis B vaccine!

ການສີດວັກຊີນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້