ການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ

ການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ

Living With Chronic Hepatitis B

ມັັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດຖ້າຫາກທ່ານໝໍບອກຂ້ອຍວ່າຂ້ອຍເປັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ?

ຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ໃນເທື່ອທຳອິດ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຂະສາມາດຂ້າໄວ ຣັລ໌ໄດ້ຫຼັງຈາກຫົກເດືອນ ແລະ ຖ້າຫາກໄວຮັລ໌ຍັງຢູ່ໃນເລືອດຫຼັງຫົກເດືອນແລ້ວຈະຖືວິນິໄສວ່າເປັນຜູ້ຕິດ ພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ ເຊິ່ງໝາຍວ່າສາມາດນຳໄວຣັລ໌ໄປແພ່ກະຈາຍໄປສູ່ຄົນອື່ນໄດ້ ແລະ ກໍ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງຂື້ນສຳລັບການພັດທະນາຂອງໂຣກຕັບຮ້າຍແຮງຕໍ່ໄປໃນຊີວິດ. ຖ້າເປັນຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາ ສາມາດຖ່າຍຖອດໄປສູ້ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງໄດ້ ແຕ່ກໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຖ້າເດັກໄດ້ຮັບການສີດຢາໄວຣັລ໌ ຕັບອັກເສບບີ້ (HBV) ແລະ ຢາສັກພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ໃນເລືອດ HBIG (Hepatitis B Immune Globulin ) ພາຍໃນ 12 ຊົ່ວໂມງທຳອິດໃນຕອນເກີດ.

What does it mean if my doctor tells me I'm a "chronic carrier" of hepatitis B?

Adults infected with hepatitis B for the first time are usually able to get rid of the virus after six months. If the virus remains in your blood after six months, then you can be diagnosed as a "chronic carrier" of hepatitis B. This means you can pass the virus on to others. You are also at greater risk for developing serious liver disease later in life. If you are a pregnant woman, you can also pass the virus on to your newborn baby. But this can be prevented if the newborn receives the HBV vaccine and HBIG within the first 12 hours of life.

ຖ້າຫາກຂ້ອຍຮູ້ສິຶກບໍ່ສະບາຍຂ້ອຍຈະກາຍເປັນຜູ້ປ່ວຍພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ ບໍ່?

ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ປ່ວຍພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອຫຼາຍຄົນຈະຮູ້ສຶກວ່າຕົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄວຣັລ໌ຈະເຂົ້າໄປສູ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາແມ່ນໄດ້ຕິດເຊື້ອມາດົນນານແລ້ວ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເອີ້ນພະຍາດນີ້ວ່າ ການຕິດເຊື້ອງຽບກັບການຕິດຊຳເຮື້ອ, ໄວຣັລ໌ຈະເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຕັບ ແລະ ຈະທຳລາຍຕັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນນານຈົນຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍຈຶ່ງໄປ ໄປຫາແພດໃນເວລານັ້ນ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າຕົນເປັນພະຍາດຕັບຮ້າຍແຮງແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈຄວນຈະໄປກວດກ່ອນຈະຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ.

If I don't feel sick, can I still be a "chronic carrier"?

Many chronic carriers of hepatitis B feel healthy and strong even though the virus is in their bodies. They can be infected for a long time and not even know it. That is why hepatitis B is called a "silentinfection". With a chronic infection, the virus stays in your liver and continues to attack and injure your liver for a long period of time. By the time you feel sick enough to see a doctor, you could already have serious liver disease. So make sure you get tested before you feel sick.

ຂ້ອຍຄວນຈະໄປສີດຢາບໍ່ ຖ້າຫາກຂ້ອຍເປັນຜູ້ປ່ວຍໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ?

ໂຊກບໍ່ດີ ການສີດຢາປ້ອງກັນໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຈະສວຍເກີນໄປສະລັບຜູ້ທີ່ຕິດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບ ຊຳເຮື້ອ ມັນຊ່ວຍຫັຍງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງແຕເລີ່ມມີໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້. ແຕ່ວັກຊີນສາມາດປົກປ້ອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກໄດ້ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ ລວມທັງ ລູກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາ.

Should I get the vaccine if I am a chronic carrier?

Unfortunately, the hepatitis B vaccine is too late for chronic carriers. It will not help you since you already have hepatitis B. But the vaccine can protect your loved ones. Make sure those who live in close contact with you, including babies and children are vaccinated.

ຖ້າຫາກຂ້ອຍເປັນໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຂ້ອຍຈະບໍ່ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ດົນໄດ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ ສາມາດດຳລົງຊີວິດດ້ວຍສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງໃນ ໄລຍະຍາວໄດ້. ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອຫຼາຍຄົນ ກໍ່ຢູ່ໄດ້ພຽງປີດຽວ, ແມ້ 10 ປີ ຜ່ານໄປ ຈະບໍ່ມີອາການໃດໆ. ແຕ່ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ ກໍ່ຍັງມີຕວາມສ່ຽງສູງ ສຳລັບການພັດທະນາເປັນໂຣກຕັບທີ່ຮຸນແຮງຂື້ນ. ພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອສາມາດທຳລາຍຕັບ ຂອງເຮົາໄດ້ບໍວ່າຈະເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ບໍກໍ່ຕາມ. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄປຊອກຫາແພດທີ່ເກັ່ງ, ຮັບການກວດສຸຂະພາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຮັບການດູແລຕັບເປັນຢ່າງດີ.

If I am a "chronic carrier", does it mean that I won't live a long life?

People with chronic hepatitis B can live a long healthy life. Many chronic carriers can live with hepatitis B for years, even decades, without any symptoms. However every carrier lives with a greater risk of developing more serious liver disease. Chronic hepatitis B can injure your liver, whether you feel sick or not. This is why it is important to find a good doctor, get regular check-ups, and take good care of your liver.

ພະຍາດພະຍາດໂຣກຕັບຮ້າຍແຮງອັນທີ່ເກີດມາຈາກພະຍາດພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ?

ພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອບາງເທືຶ່ອກໍ່ນຳໄປສູ່ການເປັນຕັບແຂງ ຫຼື ມະເຮັງຕັບໂຣກເຫຼົ່າ ນີ້ເກີດຂື້ນເນື່ອງມາຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕັບຈາກໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ ແລະ ສາມາດເຮັດ ໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາສັ້ນລົງ. ໃນໂຣກຕັບແຂງ, ຕັບຈະແຂງກະດ້າງຈາກການຕໍ່ສູ້ກັບໄວຣັລ໌. ໃນຂະນະທີ່ຕັບ ພະຍາຍາມຊ້ອມແຊມຈາກການທຳລາຍຄົງທີ່ຂອງໄວຣັລ໌, ເນື້ອເຫຍື່ອທີ່ເປັນບາດກໍ່ສ້າງຂື້ນມາໃໝ່. ເນື້ອ ເຫຍື່ອນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຕັບບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ປົກກະຕິ. ຕັບສຸຂະພາບດີແມ່ນຈະອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ຫົດຍືດໄດ້. ມະເຮັງຕັບເປັນສິ່ງທີີ່ຄົນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໜ້ອຍ ແຕ່ພັດນັບມື້ນັບຄຸກຄາມຊີວິດຂອງເຮົາຂື້ນ.

ທັງສອງໂຣກ ຕັບແຂງ ແລະ ມະເຮັງຕັບຊ່ຽວຊານດ້ານການຮັກສາພະຍາບານ ໄດ້ວິນິໄສໃນໄລຍະທຳອິດທັງສອງໂລກມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ທາງເລືອກໃນການຮັກສາໂຣກຕັບຮຸນແຮງ ເຫຼົ່ານີ້ມີການນຳໃຊ້ຢາ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ປູກຖ່າຍຕັບເພືອຮັກສາຊີວິດໄວ້.

What serious liver diseases can result from chronic hepatitis B?

Chronic hepatitis B can sometimes lead to "cirrhosis" or "liver cancer". These diseases occur due to liver damage from the hepatitis B virus and can be life-shortening. In "cirrhosis", the liver becomes hardened from fighting the virus. As the liver tries to repair itself from constant attacks by the virus, scar tissue is created. This scar tissue makes the liver hard which makes it unable to work normally. A healthy liver is soft and flexible. Liver cancer is less common but is more immediately life-threatening.

Both cirrhosis and liver cancer require expert medical attention. Early diagnosis of both diseases is very important. Treatment options for these serious liver diseases can include medications and sometimes even a liver transplant to help extend one's life.

ມີວິທີຮັກສາພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອບໍ່?

ຂ່າວດີ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ ມີຫຼາຍວິທີບຳບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບສຳ ລັບຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະອາການຂອງໂຣກຕັບແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການຮັກສາ. ເພື່ອຄວາມ ໝັ້ນໃຈຄວນປຶກສາແພດກ່ຽວກັບວິທີການຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຈະເລີ່ມຕົ້ນຮັກສາດ້ວຍຢາອາດ ຈະເລີ່ມດ້ວຍແຕ່ລະວິທີຮັກສາດັ່ງນີ້:

 1. Interferon alpha (ຢາສັກ)
 2. Pegylated interferon (ຢາສັກ)
 3. Lamivudine (ຢາກິນ)
 4. Adefovir (ຢາກິນ)
 5. Entecavir (ຢາກິນ)
 6. Telbivudine (ຢາກິນ)
 7. Tenofovir (ຢາກິນ)

ມັນເປັນການດີທີ່ຜູ້ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວຈະໄປພົບແພດຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວານັ້ນຖ້າ ຈຳເປັນໃນການຕັດສິນໃຈຈະຮັກສາ ຫຼື ບໍ່.

Is there a cure for chronic hepatitis B?

The good news for chronic carriers is that there are several effective treatments available for those with signs of active liver disease who may benefit the most from treatment. Be sure to talk to your doctor about whether treatment is right for you. Not everyone needs to start drug therapy.

 1. Interferon alpha (injectable drug)
 2. Pegylated interferon (injectable drug)
 3. Lamivudine (oral drug)
 4. Adefovir (oral drug)
 5. Entecavir (oral drug)
 6. Telbivudine (oral drug)
 7. Tenofovir (oral drug)

It is very important that all people who have chronic hepatitis B see their doctor at least once year (or more, if needed), whether they decide to start treatment or not.

ມີສີ່ງໃດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ?

ສີ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນຕັບ ແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບປ່ວຍກໍ່ຕາມ, ໄວຣັລ໌ຍັງ ເຂົ້າໄປທຳລາຍຕັບຂອງເຮົາໄດ້, ດັ່ງນັ້ນຄວນດູແລຕັບຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີ ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມເອົາສີ່ງທີ່ ງ່າຍທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຕອນນີ້. ນອກຈາກນີ້ ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍສີ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ອີກ, ສະນັ້ນ ເພ່ືອຄວາມ ແນ່ໃຈຄວນປຶກສາກັບແພດປະຈຳຕົວຂອງຕົນກ່ຽວກັບການຊອກຫາວິທີທາງອື່ນທີ່ຈະຊ່ວຍຮັກສາໃຫ້ຮັບ ຂອງເຮົາໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ແຂງແຮງ ດັ່ງນີ້:.

What other things can I do to keep myself healthy?

One of the most important things you can do is to help protect your liver. Even if you don't feel sick, the virus can still damage your liver. So take good care of your liver. We have included a short list of simple things you can do right now. But there are many other things you can do, so be sure to talk to your doctor about other ways you can help keep your liver healthy and strong!

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວນຊອກຫາແພດທີ່ເກັ່ງຜູ້ເຊິ່ງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້. ຊ່ຽວຊານໃນເລື່ອງພະຍາດຕັບພວກເຂົາຈະມີຂໍ້ມູນປະຈະບັນກ່ຽວກັບການກວດຫາພະຍາດໄວຣັລ໌ ຕັບບີ້ ແລະ ວິທີການຮັກສາ ຫຼື ອາດຈະເປັນແພດປະຈຳຄອບຄົວກໍ່ໄດ້.

1. Make sure you find a good doctor who is knowledgeable about hepatitis B. A "liver specialist" is a doctor who specializes in liver disease. They usually have the most current information about hepatitis B testing and treatments. But a family doctor may be just as good

ຮັບການກວດສຸຂະພາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບຊ່ຽວຊານ ຫຼື ແພດປະຈຳຄອບຄົວ ແລະ ພະຍາມສອບຖາມຂໍ້ມູນອັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ການດູແລທາງການແພດ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ.

1. Get regular medical check-ups with your liver specialist or family doctor. Ask a lot of questions! You need the best information and medical care possible to avoid future problems.

ຫຼີກລ້ຽງຂອງໝື່ນເມົາຢ່າງເດັດຂາດ ຫຼື ຈຳກັດປະລິມານໃນການດື່ມຂອງໝື່ນເມົາຂອງຕົນ. ການ ສຶກສາທາງການແພດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຄື່ອງດື່ມທີ່ເປັນຂອງໝື່ນເມົາເປັນຕົວທຳລາຍຕັບຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງການສູບຢາ ຫຼື ເຊົາສູບຖາວອນໄປເລີຍ ເພາະມັນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ ຕັບ.

1. Avoid alcohol or strictly limit the amount of alcohol you drink. Medical studies show that alcohol is very damaging to the liver. Avoid smoking or Stop smoking because this is also very harmful to the liver.

ຖ້າເປັນຜູ້ຍິງຖືພາກໍ່ຄວນປຶກສາແພດວ່າຕົນເປັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ. ເພື່ອຄວາມ ຄວາມສະບາຍໃຈຈະໃຫ້ແພດຂອງຕົນສັ່ງຢາສັວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ ໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ຮັບປະກັນວ່າລູກນ້ອຍໄດ້ສັກຢາແລ້ວໃນຫ້ອງເກີດ ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພາະ ເດັກນ້ອຍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນອັນທຳອິດພາຍໃນ 12 ຊົ່ວໂມງໃນຕອນເກີດ ເພື່ອປ້ອງກັນການ ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ.

1. If you are a pregnant woman, tell your doctor that you have chronic hepatitis B. Make sure your doctor orders the hepatitis B vaccine in advance. Make sure your newborn baby is vaccinated in the delivery room. This is very important because your baby must get the first dose of hepatitis B vaccine within the first 12 hours of life to prevent a chronic infection.

ແມ້ວ່າຈະບໍ່ມີອາຫານທີ່ຈະເພາພເຈາະຈົງສຳລັບພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ , ແຕ່ກໍ່ຄວນພະຍາຍາມກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກສົດໃຫ້ຫຼາຍ, ຈຳກັດໄຂມັນ ແລະ ອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະ ໂຫຍດ, ດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍໆ.

1. Although there is no specific diet for chronic hepatitis B, try to eat lots of fresh fruits and vegetables, limit fat and junk foods, and drink plenty of water.

ຕ້ອງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການລອງໃຊ້ສະໝຸນໄພ, ວິຕາມິນ ຫຼື ອາຫານເສີມຫຼຸດຄວາມອ້ວນ. ເນື່ອງຈາກວ່າສະໝຸນໄພບາງຢ່າງກໍໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ບາງອັນກໍ່ເປັນຕົວທຳລາຍຕັບຂອງ ເຮົາ. ໃນບາງເທື່ອມັນກໍ່ຈະແຊກແຊງເຂົ້າໃນຂະບວນການຮັກສາຂອງເຮົາໄດ້. ທາງທີ່ດີກໍ່ຄວນປຶກ ສາແພດຂອງເຮົາໃຫ້ດີເສຍກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ ຫຼື ອັນທີ່ເຮົາມີແລ້ວກໍ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງບັນຫາທີ່ຈະເກີດ ຂື້ນຕາມມາ.

1. Be very careful about trying herbs, vitamins, or fad diets. Some herbs may be helpful, but some herbs or fad diets can hurt your liver. Sometimes they can even interfere with your medical treatments. Be sure to talk to your doctor about what herbs you want to try or what you are already taking to avoid any potential problems.

ຖ້າຫາກມີຄົນທີ່ເຮົາຮັກໄດ້ກວດຫາພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ແລະ ກໍ່ຄວນກວດຄືນວ່າໄດ້ສີດ ວັກຊີນແລ້ວບໍ່?

1. Have your loves ones tested for hepatitis B. Make sure they get vaccinated.

ຫຼີກລ້ຽງການແພ່ກະຈາຍເລືອດຂອງຕົນສູ່ຄົນອື່ນ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຂອໃມີຄົມຮ່ວມກັນເຊັ່ນວ່າ: ມີດແຖ, ຕຸ້ມຫູ ຫຼື ແປງສີແຂ້ວ ຄວນໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ປະຕິບັດວິທີການມີເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພ ຫຼີກເວັນການໃຊ້ຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົກໝາຍ.

1. Avoid spreading your blood to others. Don't share sharp objects like razors, earrings, or toothbrushes. Use condoms and follow safe sex practices. Avoid illegal street drugs.

ອະນາຄົດເຮົາເບິ່ງຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກເຮົາເປັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ?

ໂຊກດີທີ່ພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ເປັນໄວຣັລ໌ທີ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ ຫາກເກີດບັນຫາຂື້ນ ເຮົາຈະຍັງນຳໃຊ້ຊີວິດຕໍ່ໄປໄດ້. ນີ້ແມ່ນຂ່າວດີເພາະວ່າມີວິທີການໃໝ່ໆໃນການຮັກສາຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອຫຼາຍຄົນຕອນນີ້ມີຄວາມຫັວງໃໝ່ໃນການມີຊີວິດໃຫ້ຍາວນານ ຂື້ນ ແລະ ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ. ນອກຈາກນີ້ ນັກວິໄຈກຳລັງດຳເນີນຄວາມເຄີບໜ້າໃນວິທີຮັກສາ ແລະ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ 400 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກໃນອະນາຄົດກໍ່ມີອະນາຄົດທີ່ ສົດໃສ ແລະ ມີຄວາມຫັວງຫຼາຍຂື້ນ.

What does my future look like if I have chronic hepatitis B?

Fortunately, hepatitis B is a slow-growing virus. If problems arise, it can be later in life. This is good news because with better education, early testing, regular medical attention, and new treatment options, there is so much more to offer. Many chronic carriers can now expect to live long and healthy life.