ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

General Information

ພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ແມ່ນຫັຍງ?

ພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ແມ່ນອາການທີ່ຕິດເຊື້ອຕັບທີ່ກວດພົບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ທີ່ສາ ມາດນຳໄປສູ່ການເປັນໂຣກຕັບແຂງ ແລະ ມະເຣັງຕັບທີ່ເກີດມາຈາກໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ (Hepatitis B Virus (HBV) ເຊິ່ງມັກຈະເຂົາໄປທຳລາຍຕັບ, ໂດຍຜ່ານທາງກະແສເລືອດ, ການມີເພດສຳພັນແບບໍ່ມີການ ປ້ອງກັນ, ການໃຊ້ເຂັມຮ່ວມກັນ ຫຼື ການນຳເຂັມກັບມາໃຊ້ຄືນ ແລະ ການຕິດເຊື້ອຈາກແມ່ສູ່ລູກ. ສຳລັບຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ຕິດເຊື້ອສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວຈະມີປັນຫາຫຸ້ຍງຍາກຫັຍງໃນການປິ່ນປົວພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດໃໝ່ , ເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດເຊື້ອ ແມ່ນບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວ ຫຼື ຢຸດຢັ້ງໄວຣັລ໌ ການພັດທະນາການຕິດເຊື້ອຊຳເຮື້ອໄດ້.

ແລະ ກໍມີຂ່າວດີມີການທົດສອບທີ່ງ່າຍດາຍໃນການກວດເລືອດຫາໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້, ຢາສັກທີ່ ປອດໄພເພື່ອຫຼີກລຽ້ງການຕິດເຊື້ອໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ແລະ ມີຢາປົວຊະນິດໃໝ່ທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ ແກ່ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອຊຳເຮື້ອພະຍາດນີ້ ທີມີອາການຈະເປັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້

What is hepatitis B?

Hepatitis B is the world's most common liver infection that can lead to cirrhosis and liver cancer. It is caused by the hepatitis B virus (HBV), which attacks and injures the liver. It is transmitted through blood, unprotected sex, shared or re-used needles, and from an infected mother to her newborn baby during delivery. Most infected adults are able to get rid of the hepatitis B virus without any problems. However, most infected babies and children are unable to get rid of the virus and develop chronic infections.

The good news is that there is a simple test for hepatitis B, a safe vaccine to prevent hepatitis B infections, and new drugs that could benefit chronic carriers of HBV who have active signs of liver disease.

 

ມີຄົນທີ່ຕິດພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຫຼາຍປານໃດ?

ໃນທົ່ວໂລກ, ມີ ຈຳນວນຄົນ 2 ພັນລ້ານຄົນ ( 1 ໃນ 3) ມີອາການຕິດເຊື້ອພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກ ເສບບີ້ ແລະ ອີກ 400 ລ້ານຄົນ " ທີ່ກາຍເປັນຜູ້ປ່ວຍພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊໍາເຮື້ອ " ທີ່ເປັນພະ ຫະນະຕົ້ນຕໍ ແລະ ເປັນຜູ້ນຳເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວມາຕິດຕໍ່ສູ່ຄົນອື່ນ. ນີ້ແມ່ນຈຳນວນຕົວເລກບໍ່ໜ້ອຍຖ້າ ສົມທຽບໃສ່ກັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໂລກເອດ໌ AIDS ຫຼື ຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ ອີກ 170 ລ້າຄົນທີ່ເປັນຜູ້ປ່ວຍພະ ຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊໍາເຮື້ອຊີ ໃນທົ່ວໂລກ.

How many people are affected?

Worldwide, 2 billion people (1 out of 3 people) have been infected with HBV and 400 million people have become "chronic carriers" of the virus. This is a huge number in comparison to 47 million people with HIV/AIDS and 170 million people with chronic hepatitis C in the world.

ພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ໃສ?

ພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ສ່ວນໃຫ່ຍພົບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອາຊີ, ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ພາກ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະວີບອາຟຣິກາ, ອາເມຣິກາໃຕ້, ເອີຣົບຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ. ເຖິງແນວ ໃດກໍ່ຕາມແມ້ກະທັງຢູ່ໃນສະຫະລັດເມຣິກາເອງກໍ່ຕາມ ຈາກ 1 ໃນ 20 ຄົນ ແມ່ນສາມາດຕິດເຊື້ອພະ ຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ແລະ ອິງຕາມການປະເມີນຕົວເລກຂອງຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກ ເສບບີ້ ມີເຖິງ 1.25 ລ້ານຄົນ.

Where is hepatitis B most commonly found in the world?

Hepatitis B is most common in Asia, Southeast Asia, India, parts of Africa and South America, Eastern Europe, and the Middle East. However, even in the United States, 1 out of 20 Americans have been infected with hepatitis B and an estimated 1.25 million have chronic hepatitis B infections.

ເປັນຫັຍງພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຈຶ່ງເປັນຕາຢ້ານແທ້?

ພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ເປັນຕາຢ້ານ ກໍຍ້ອນວ່າມັນຄືເພັດສະຄາດງຽບ ຫຼື ພະຍາດງຽບ ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັັບຄົນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີອາການເຈັບປ່ວຍມາກ່ອນ ແລະ ຜົນໃນການຕິດເຊື້ອຊຳເຮື້ອແມ່ນນຳໄປ ສູ່ການເປັນມະເຮັງຕັບ ໂດຍລັກສະນະອາການຂອງໂຣກດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ມີອາກາຮໃດໆສະແດງອອກມາໃຫ້ ຈົນກ່ວາຈະເຖິງຂັ້ນສຸດທ້າຍມີ່ຈະຮັກສາພະຍາດນີ້. ຜູ້ຕິດເຊື້ອສ່ວນໃຫ່ຍທີ່ເປັນຜູ້ປ່ວຍຕິດພະຍາດໄວຣັລ໌ ຕັບອັກເສບບີ້ ແມ່ນຈະບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວແລ້ວ. ນີ້ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ໄວຣັລ໌ ມັນຈະຄ່ອຍໆເຂົ້າໄປທຳລາຍຕັບຂອງເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫຼາຍປີໂດຍປາສະຈາກການກວດພົບ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃໃນໄລຍະທຳອິດຂອງໂຣກມະເຮັງຕັບຈະບໍ່ກວດພົບອາການຮ້າຍແຮງໃດໆຈົນກວ່າມະເຮັງໄດ້ແພ່ກະຈາຍໄປທົ່ວ ແລະ ການປິ່ນປົວກໍບໍມີປະໂຫຍດຫັຍງ.

80% ຂອງຜູ້ເປັນມະເຮັງຕັບທັງໝົດ ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກການຕິດເຊື້ອ ພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກ ເສບບີ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໂຮກດັ່ງກ່າວຍິ່ງອັນຕະລາຍຂື້ນ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄວຣັລ໌ ຕັບອັກເສບບີ້ ຈະຮູ້ສຶກວ່າມີສຸຂະພາບດີ ຍ້ອນແນວນັນ ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາໃໃຈໃສ່ໃນການຮັກສາພະ ຍາບານໃນການກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ຮັບການປິ່ນປົວໃນເບື້ອງຕົນ . ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຈະນຳ ເອົາເຊື້ອດັ່ງກ່າວໄປສູ່ຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ຕົວ.

Why is hepatitis B so dangerous?

Hepatitis B is dangerous because it is a “silent disease” that can infect people without them knowing it and can result in a chronic infection that leads to liver cancer without any symptoms until it is too late. Most people who have become chronically infected with hepatitis B are unaware of their infection. This means that the virus can quietly and continuously attack the liver over many years without being detected. Even in the early stages of liver cancer, a person may not experience any serious symptoms until the cancer is so far advanced that treatment is no longer helpful.

80% of all liver cancer in the world is caused by chronic hepatitis B, which makes this silent disease even more dangerous. Most people with chronic hepatitis B infections can feel quite healthy, so they do not seek early medical attention for testing or treatment. This means that they can also unknowingly continue to pass the virus on to others.

ເຮົາເປັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ໄດ້ແນວໃດ?

ພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ແມ່ນການຕິດເຊື້ອພະຍາດມາຈາກໄວຣັລ໌ ເຊິ່ງມັນຈະຊຶມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ໄວຣັລ໌ຈະແພ່ກະຈາຍໄປຕາມກະແສເລືອດ , ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ແພ່ລາມ ຫຼື ຕິດກັນໄດ້ງ່າຍໆເຊັ່ນວ່າ: ການສູບລົມຫາຍໃຈ, ອາກາດ, ການກອດ, ການສຳພັດ, ການຈາມ, ການໄອ, ການໃຊ້ຫ້ອງນ*ຮ່ວມກັນ ຫຼື ການສຳພັດສີ່ງຂອງ. ວິທີທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ຈະແພ່ກະຈາຍມາສູ່ຄົນລວມ ທັງທາງຕິດຕໍ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ການສະພັດໂດຍກົງກັບເລືອດ ຫຼື ຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ;
 • ການມີເພດສຳພັນໂດຍບໍ່ປ້ອງກັນກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ;
 • ການໃຊ້ເຂັມສັກຢາຮ່ວມກັນ ຫຼື ການນຳມາໃຊ້ຄືນ (ຕົວຢ່າງ: ການນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນເພື່ອເສບຢາ ເສບຕິດຜິດກົດໝາຍ, ການນຳໃຊ້ເຂັມອີກເທືອໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ມີການຂ້າເຊື້ອຢ່າງຖືກຕ້ອງສຳຫຼັບການ ຝັງເຂັມ, ການສັກລາຍຕາມຜິວໜັງ, ການເຈາະຫູ ຫຼື ການເຈາະຕາມຮ່າງກາຍ);
 • ການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກໃນຊ່ວງລະຫວ່າງການອອກລູກ ( ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງການ ຕິດເຊື້ອໃນກຸ່ມຊາວອາຊີ).

How can I get hepatitis B?

Hepatitis B is an infectious disease caused by a virus that is spread through blood. It is not spread through casual contact. You cannot get hepatitis B from the air, hugging, touching, sneezing, coughing, toilet seats or doorknobs. The most common way hepatitis B is passed to others include the following routes of transmission:

 • Direct contact with blood or infected bodily fluids
 • Unprotected sex with an infected partner
 • Shared or re-used needles (for example, sharing needles for illegal drugs or re-using needles that are not properly sterilized for acupuncture, tattoos, or ear/body piercing)
 • From an infected mother to her newborn baby during delivery (this is the most common route of infection among Asians)

ໃຜແດ່ທີ່ໂອກາດສ່ຽງທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້?

ເຖິງແມ່ນວ່າ ພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ສາມາດຕິິດຕໍ່ກັບຄົນອາຍຸ ຫຼື ເຊື້ອຊາດໃດກໍໄດ້, ແຕ່ກໍ່ມີກຸ່ມຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງມີໂອກາດທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ເຊັ່ນ: ການເຮັດວຽກ, ວິຖີຊີວິດ ຫຼື ການຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວຍິ່ງມີໂອກາດທີ່ຈະຖືກສຳພັດກັບພະຍາດໄວ ຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ນີ້ຄືບາງສວ່ນຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຂອງກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ແລະ ນີ້ຍັງບໍ່ແມ່ນການລາຍງານທີ່ສົມບູນ.

 • ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດຈາກແມ່ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ;
 • ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບຜູ້ທີ່ເປັນໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ໃນນີ້ລວມທັງເດັກອ່ອນ, ເດັນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫ່ຍ;
 • ຜູ້ທີ່ມີເພດສຳພັນແບບບໍ່ປ້ອງກັນ ຫຼື ມີເພດສຳພັນກັບຫຼາຍຄົນ;
 • ຜູ້ຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບເພດດຽວກັນ;
 • ຄົນເຮັດວຽກ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ເຮັດວຽກບ່ອນດຽວກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຫາກມີການສຳພັດ ເລືອດຂອງຜູ້ປ່ວຍ;
 • ຜູ້ທີໃຊ້ຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍຕາມທ້ອງຖະໜົນ;
 • ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຟອກເລືອດໄຕ ຫຼື ເຮໂມຟລີເລັຍ hemophilia;
 • ບຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນກຸ່ມປະເທດທີ່ເປັນໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ( ໃນອາຊີ, ອາຊີຕາເວັນ ອອກສຽງໃຕ້, ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະວີບອາຟຣິກາ, ອາເມຣິກາໃຕ້, ເອີຣົບຕາເວັນອອກ ແລະຕາເວັນອອກກາງ);
 • ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນກຸ່ມປະເທດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

Who is most likely to become infected with hepatitis B?

Although hepatitis B can infect any person of any age or race, there are some people who are at higher risk for becoming infected. Your job, your lifestyle choices, or living in a household with an infected person or family member can increase your chances of being exposed to the hepatitis B virus. Here are some of the "high risk" groups for acquiring hepatitis B infection, but please remember that this is not a complete list:

 • Infants born to women who are infected with hepatitis B
 • People who live in close household contact with someone who has hepatitis B. This includes babies, children and adults
 • People who have unprotected sex or have multiple sexual partners
 • Men who have sex with men
 • Health care workers and other people who are exposed to blood in their jobs
 • People who use illegal street drugs
 • People who undergo kidney dialysis or have hemophilia
 • People who live in countries where hepatitis B is very common (Asia, Southeast Asia, India, parts of Africa and South America, Eastern Europe, and the Middle East)
 • People who travel to or from countries where hepatitis B is very common (see above)
 • People who live in close household contact with someone who has hepatitis B. This includes babies, children and adults
 • People who have unprotected sex or have multiple sexual partners
 • Men who have sex with men
 • Health care workers and other people who are exposed to blood in their jobs
 • People who use illegal street drugs
 • People who undergo kidney dialysis or have hemophilia
 • People who live in countries where hepatitis B is very common (Asia, Southeast Asia, India, parts of Africa and South America, Eastern Europe, and the Middle East)
 • People who travel to or from countries where hepatitis B is very common (see above)

ມີຢາປ້ອງກັນການເປັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້?

ປະຈຸບັນ, ມີຢາສັກທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຄວາມຈິ່ງແລ້ວມັນກໍ່ຄືວັກຊີນປ້ອງກັນມະ ເຮັງຕັບອັນທຳອິດ, ເພາະມັນສາມາດປົກປ້ອງຈາກໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ໄດ້ ຈາກ 80% ຂອງມະເຮັງຕັບ ທັງໝົດໃນທົ່ງໂລກ. ພຽແຕ່ັກຢາ 3 ເຂັມ ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວຂອງທ່ານເອງ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກຕ້ານກັບ ໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ ໄປຕະຫຼອດຊີວິດ ໂດຍການນັດພົບແພດເພື່ອເລີ່ມສີດວັກຊີນໃນມື້ນີ້.

Is there a vaccine to prevent hepatitis B?

Yes, there is a very safe and effective HBV vaccine. In fact, it is actually the first “anti-cancer vaccine” because it can protect you from hepatitis B, which is the cause of 80% of all liver cancer in the world. It only takes 3 shots to protect yourself and those you love against HBV for a lifetime. Make an appointment with your doctor to start the vaccine series today!

ຂ້ອຍຈະເປັນຜູ້ປ່ວຍບໍ່ຖ້າຫາກຂ້ອຍຕິດເຊື້ອໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້?

ໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຖືເປັນການຕິດເຊື້ອແບງຽບໆ ເພາະມັນຈະບໍ່ໃຫ້ເກີດອາການໃດໆ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ຈະບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນວ່າຕົນເອງໄດ້ຕິດເຊື້ອ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າເປັນພະຫະນະນຳເຊື້ອໄວຣັລ໌ໄປສູ່ຄົນອື່ນ. ຄົນອື່ນໆອາດຈະ ມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ເປັນໄຂ, ອ່ອນເພຍ, ປວດຂໍ້ ຫຼື ເຈັບກ້າມເນື້ອ, ການຢາກອາຫານໜ້ອຍລົງ ຍ້ອນເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນອາການຂອງຄົນໄຂ້ທຳມະດາ.

ເປັນອາການເຈັບເລັກນ້ອຍທຳມະດາ ແຕ່ກໍ່ຄ່ອຍທມີອາການຮຸນແຮງຂື້ນໄດ້ແກ່: ການຖອກທ້ອງ ຢ່າງຮຸ່ນແຮງ, ຕາ ແລະ ສີຜິວເຫຼືອງ ( ນີ້ເອີ້ນວ່າ : ໂຣກຂີ້ໝາກເຫຼືອງ ຫຼື ເຈັບມ້າມ) ແລະ ທ້ອງໄຂ່; ຜູ້ມີອາການລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ພົບແພດທັນທີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍ.

Will I become sick if I’m infected with hepatitis B?

Hepatitis B is considered a "silent infection" because it often does not cause any symptoms. Most people feel healthy and do not know they have been infected, which means they can unknowingly pass the virus on to others. Other people may have mild symptoms such as fever, fatigue, joint or muscle pain, or loss of appetite that are mistaken for the flu.

Less common but more serious symptoms include severe nausea and vomiting, yellow eyes and skin (this is called “jaundice”), and a swollen stomach; these symptoms require immediate medical attention and a person may need to be hospitalized.

ມີການທົດສອບເລືອດເພື່ອຫາເຊື້ອໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ບໍ່?

ມີການທົດສອບເລືອດເພື່ອຫາໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ແບບງ່າຍໆເຊິ່ງອາດຈະມາຈາກຄຳສັ່ງຂອງແພດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສູນສຸຂະພາບ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄປເຮັດຢູ່ຫ້ອງກວດຂອງແພດ. ບາງຄັ້ງແພດກໍຈະຮຽກ ກັບມາກວດເລືອດອີກເທືອໜຶ່ງຫຼັງຈາກ 6ເດືອນທີ່ໄດ້ໄປກວດໃນເທື່ອທຳອິດ ເພື່ອຢືນຍັນຜົນກວດ.

Is there a blood test for hepatitis B?

There is a simple hepatitis B blood test that your doctor or health clinic can order. All you need to do is go to the doctor’s office. Sometimes the doctor may ask to check your blood again six months after your first visit to confirm your test results.

ຂ້ອຍສາມາດພື້ນຟູຮ່າງກາຍຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ໄດ້ບໍ່?

ຄຳຕອບກໍແມ່ນຂື້ນຢູ່ກັບວ່າຜູ້ຕິດເຊື້ອນັ້ນເປັນຜູ້ໃໃຫ່ຍ, ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ເດັກອ່ອນ. ສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ປັນຜູ້ໃຫ່ຍຈະສາມາດພື້ນຟູໄດ້ໄວໂດຍປາສະຈາກບັນຫາຕ່າງໆ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກອ່ອນສວ່ນຫຼາຍກໍຈະກາຍເປັນຜູ້ນຳເຊື້ອໄວຣັລ໌ ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຊື້ອ.

ອັດຕາການສະເລ່ຍ:

 • ຜູ້ໃຫ່ຍ: 90% ຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວຣັລ໌ ແລະ ການພື້ນຟູໂດຍປາສະຈາກບັນຫາອື່ນໆ ແລະ ອີກ 10% ກໍຈະກາຍເປັນຜູ້ນຳເຊື້ອໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຊື້ອ, ໃນບາງກໍລະນີ ຜູ້ປ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ ຈະປ່ວຍຂື້ນ ແລະ ຕາຍໄປໃນເວລາບໍ່ດົນຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຊື້ອ.
 • ເດັກໜຸ່ມສາວ: 40% ຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວຣັລ໌ ແລະ ການພື້ນຟູໂດຍປາສະຈາກບັນຫາອື່ນໆ ແລະ ອີກ 60% ກໍ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ນຳເຊື້ອໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຊື້ອ.
 • ເດັກອ່ອນ: 90% ຈະກາຍເປັນຜູ້ນຳເຊື້ອໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຊື້ອ ແລະ ມີພຽງ 10% ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະມີໂອກາດຮັກສາໃຫ້ຫາຍໄດ້

ໃນນີ້ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດໃນການຕິດເຊື້ອພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້, ດັ່ງນັນ ສະຫະລັດອາເມຣິກາຈຶ່ງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີລົງມາຄວນໄດ້ຮັບການສີດຢາປ້ອງກັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້.

Will I recover from a hepatitis B infection?

The answer depends on whether you are infected as an adult, a child, or a baby. Most infected adults will recover without any problems, but most infected babies and children will become chronic carriers of HBV.

 • Adults – 90% will get rid of the virus and recover without any problems; 10% will become chronic carriers of HBV; and in rare cases, a person may become very sick and die within a short amount of time from a hepatitis B infection.
 • Young Children – 40% will get rid of the virus and recover without problems; 60% will become chronic carriers of HBV.
 • Infants – 90% will definitely become chronic carriers of HBV; only 10% have a chance of getting rid of the virus.
 • Infants and children are at greatest risk from a hepatitis B infection, therefore, the United States has recommended that all babies and children up to age 18 years receive the hepatitis B vaccine.

ຂ້ອຍສາມາດໄປກວດ ແລະ ສີດວັກຊີນໄດ້ຢູ່ໃສແດ່?

ພວກທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍຈາກແພດປະຈຳຄອບຄົວ, ພະແນກສຸຂະພາບທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ສູນກວດສຸຂະ ພາາບຊຸ່ມຊົນອະນຸຍາດໃຫ້ໄປກວດເລືອດ ແລະ ສີດວັກຊີນໃນເວລານັ້ນໄດ້.

Where can I go to be tested and vaccinated?

You can ask your family doctor, the local health department, or community health clinic to order the simple hepatitis B blood test and also start the vaccine series at this time.

ມີວິທີປິ່ນປົວຫຼາຍທາງບໍ່ຖ້າຫາກຂ້ອຍເປັນພະຍາດໄວຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ.

ປະຈຸບັນ ມີ 7 ວິທີໃນການບຳບັດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວໃນສະຫະລັດສຳລັບຜູ້ທີ່ປ່ວຍເປັນໄວ ຣັລ໌ຕັບອັກເສບບີ້ຊຳເຮື້ອ.

Is there any treatment if I have chronic hepatitis B?

Currently, there are 7 approved therapies in the United States for people who have chronic hepatitis B infections, so the future is much brighter.