Hepatitis B Foundation

Muốn xem hoặc in Bản Việt Ngữ chung với nhau, xin bấm vào đây.

Cần có Adobe Acrobat để đọc bản PDF. Hãy lấy nhu kiện miễn phí này ở đây.

To view or print the entire Vietnamese Chapter in English, as a single document click here.

If you do not have Adobe Acrobat Reader, download it here for free.

danh từ acrobat document
Print this page in English acrobat document

Trang Nhà

Viên gan loại B là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với người Việt và những nhóm người Á Châu khác. Viêm gan loại B kinh niên là một chứng nhiễm trùng gan hiểm nghèo ảnh hưởng đến hàng triệu người Việt trên khắp thế giới. Bệnh này có thể làm hư gan và ung thư gan. Xin chia xẻ các chi tiết trong "Bản Việt Ngữ" này với bạn bè, gia đình, và bác sĩ để ngăn chận tình trạng lan truyền viêm gan loại B trong cộng đồng quý vị!

  • Viêm gan loại B không phải bệnh di truyền. Viêm gan loại B là một căn bệnh truyền nhiễm do một loại siêu vi khuẩn gây ra.
  • Có thuốc chủng an toàn
  • Có loại thử máu đơn giản
  • Có những cách điều trị mới

Caùc Döõ Kieän Nhanh veà Vieâm Gan Loaïi B  Taát caû nhöõng gì quyù vò caàn bieát trong voøng 2 phuùt hoaëc nhanh hôn!

Bò Nhieãm Vieâm Gan Loaïi B

Hieåu Nhöõng Loaïi Thöû Maùu Vieâm Gan Loaïi B

Chi Tieát Ñieàu Trò Vieâm Gan Loaïi B 

 

 

 

 

Vietnamese Hep B Site

Welcome to the Vietnamese Chapter of the Hepatitis B Foundation

Hepatitis B is one of the largest threats for Vietnamese and other Asian groups. Chronic hepatitis B is a serious liver infection that affects millions of Vietnamese around the world. It can lead to liver failure and liver cancer. Please share the information in this "Vietnamese Chapter" with your friends, family, and doctor to stop the dangerous spread of hepatitis B in your community!

 • Hepatitis B is not inherited. Hepatitis B is an infectious disease caused by a virus.
 • There is a safe vaccine
 • There is a simple blood test
 • There are new treatments