Chủng Ngừa

Thuốc chủng viêm gan loại B là gì?

Thuốc chủng viêm gan loại B là loại thuốc chủng ngừa ung thư đầu tiên vì thuốc này ngừa bị nhiễm viêm gan loại B, là loại có thể gây ung thư gan sau này trong đời. Thuốc chủng này được chế tạo trong phòng thí nghiệm hóa học. Loại thuốc chủng này không dùng máu người, do đó quý vị không thể bị nhiễm viêm gan loại B từ thuốc chủng. Có hai hiệu thuốc chủng tại Hoa Kỳ: Recombivax HB (Merck) và Engerix B (GlaxoSmithKline). Tuy cả hai loại thuốc chủng này đều bảo vệ chống viêm gan loại B có hiệu quả như nhau, bác sĩ có thể cho chủng bất cứ hiệu thuốc nào.

Chủng ngừa như thế nào?

Nói chung, loạt thuốc chủng viêm gan loại B gồm hai hoặc ba mũi chích trong sáu tháng. Người lớn và trẻ em được chủng trên cánh tay. Trẻ sơ sinh được chủng ở chân. Sau khi chủng liều đầu tiên, quý vị sẽ bắt đầu được bảo vệ trong vòng vài tuần. Do đó không bao giờ có chuyện đã quá muộn để chủng ngừa. Ðiều thật quan trọng là chủng đầy đủ loạt thuốc chủng này để được bảo vệ hoàn toàn đối với viêm gan loại B. Quý vị có thể chủng ngừa tại phòng mạch bác sĩ hoặc tại một y viện địa phương.

Ai nên được chủng ngừa?

Bất cứ người nào thuộc diện "có nhiều nguy cơ" bị nhiễm (xem Thông Tin Tổng Quát) đều nên chủng ngừa. Tất cả trẻ sơ sinh và trẻ em đến 18 tuổi đều nên chủng ngừa. Ða số các tiểu bang nay đòi hỏi phải chủng ngừa viêm gan loại B trước khi đi học. Nhiều trường đại học nay cũng đòi sinh viên phải chủng ngừa loại này. Người lớn gốc Á Châu, kể cả phụ nữ có thai, có nhiều nguy cơ bị nhiễm và nên hỏi bác sĩ về vấn đề thử nghiệm và chủng ngừa.

Có thể ngừa được viêm gan loại B bằng thuốc chủng - chỉ cần chích ba mũi để bảo vệ bản thân quý vị và những người thân thương suốt đời chống lại viêm gan loại B.

Thuốc chủng này có an toàn hay không?

Có, thuốc chủng ngừa viêm gan loại B được xem là một trong các thuốc chủng an toàn nhất từ trước đến giờ. Ðã có hơn một tỷ liều thuốc chủng này đã được chủng trên khắp thế giới. Các cuộc nghiên cứu y khoa và khoa học đã cho thấy là thuốc chủng này rất an toàn và hiệu quả. Thuốc chủng này được chế tạo trong phòng thí nghiệm. Quý vị không thể bị nhiễm viêm gan loại B từ thuốc chủng này.

Thuốc chủng này có tác dụng phụ nào hay không?

Các tác dụng phụ thông thường nhất là chỗ chủng trên cánh tay bị tấy đỏ và đau. Hãy hỏi bác sĩ về bất cứ phản ứng vì dị ứng hoặc tác dụng phụ nào khác có thể xảy ra trước khi chủng ngừa

Vaccination

What is the hepatitis B vaccine?

The hepatitis B vaccine is the first anti-cancer vaccine because it prevents hepatitis B infections, which can lead to liver cancer later in life. The vaccine is made in a chemistry lab. No human blood is used in the vaccine, so you cannot get hepatitis B from the vaccine. There are two brands of vaccine in the United States: Recombivax HB (Merck) and Engerix B (GlaxoSmithKline). Although both vaccines will provide equal protection against hepatitis B, doctors may order one brand or another.

How is the vaccine given?

In general, the hepatitis B vaccine series includes two or three shots that are given over a six month period. Adults and children receive shots in their arm. Babies receive shots in their leg. After the first dose of vaccine, you will start to develop protection within several weeks. So it's never too late to start. It is very important to complete the entire series of the vaccine to obtain full protection against hepatitis B. The vaccine can be given in your doctor's office or a local health clinic.

Who should be vaccinated?

Anyone who falls into a "high risk" group for infection (see General Information) should be vaccinated. All newborn babies and children up to age 18 years should be vaccinated. Most states now require the hepatitis B vaccine for school entry. Many colleges are also requiring the vaccine for its students. Asian adults, including pregnant women, are at high risk and should talk to their doctor about being tested and getting the vaccine.

Hepatitis B can be prevented through vaccination - it only take three shots to protect yourself and loved ones for a lifetime against hepatitis B.

Is the vaccine safe?

Yes, the hepatitis B vaccine is considered one of the safest vaccines ever made. More than one billion doses have been given throughout the world. Medical and scientific studies have shown that it is very safe and effective. The vaccine is made in a laboratory. You cannot get hepatitis B from the vaccine.

Are there any side effects from the vaccine?

The most common side effects are redness and soreness in the arm where the shot is given. Make sure you discuss with your doctor any possible allergic reactions or side effects before getting the vaccine.