Phụ Nữ Có Thai và Viêm Gan Loại B

Tôi có nên thử nghiệm viêm gan loại B nếu tôi có thai hay không?

Có, tất cả phụ nữ có thai đều nên được thử nghiệm tìm viêm gan loại B. Phụ nữ người Á Châu có nhiều nguy cơ bị nhiễm viêm gan loại B còn đặc biệt cần thử nghiệm hơn nữa. Nhớ xin bác sĩ cho thử máu đơn giản này càng sớm càng tốt.

Nếu tôi có thai, tôi có nên chủng ngừa hay không?

Hãy hỏi bác sĩ về loại thuốc chủng viêm gan loại B sau khi quý vị biết kết quả thử máu. Nếu kết quả thử máu cho thấy quý vị không bị viêm gan loại B, thì bác sĩ có thể đề nghị chờ đến khi sinh xong. Nếu chồng hoặc người bạn tình của quý vị bị viêm gan loại B, nếu quý vị sống gần gũi với một người trong gia đình bị viêm gan loại B, hoặc quý vị làm công việc dễ có nguy cơ nhiễm bệnh, thì bác sĩ có thể đề nghị bắt đầu loạt chủng ngừa này ngay. Ðây là quyết định quý vị phải nói chuyện với bác sĩ của mình.

Bị nhiễm viêm gan loại B có ảnh hưởng đến thai hay không?

Viêm gan loại B thông thường không ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi và đa số phụ nữ có thai bị viêm gan loại B không bị trở ngại gì. Nhưng, điều quan trọng là bác sĩ phải biết quý vị có bị nhiễm viêm gan loại B hay không để có thể theo dõi sát trong thời gian thai nghén.

Tôi lây sang con tôi như thế nào nếu tôi bị viêm gan loại B?

Quý vị có thể lây siêu vi khuẩn viêm gan loại B cho con khi sinh. Khi phụ nữ lâm bồn thì được nghĩ là có trao đổi nhiều máu giữa mẹ và con. Nói chung, quý vị không thể ngừa lây sang em bé bằng cách chọn sinh theo cách giải phẫu ở bụng (C-section). Siêu vi khuẩn viêm gan loại B sẽ lây bất luận quý vị sinh theo cách tự nhiên hay theo cách giải phẫu.

Tại sao tôi nên quan ngại về việc con sơ sinh của tôi bị nhiễm viêm gan loại B?

90% tất cả trẻ sơ sinh bị nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan loại B khi sinh thì sẽ bị nhiễm kinh niên. Ðiều này có nghĩa là siêu vi khuẩn này có thể tồn tại trong máu và gan của trẻ suốt đời. Trẻ có thể lây siêu vi khuẩn này cho người khác. Trẻ cũng có nhiều nguy cơ bị bệnh gan hiểm nghèo hoặc ung thư gan sau này trong đời.

Nếu tôi bị viêm gan loại B, làm thế nào để tôi bảo vệ cho con sơ sinh của tôi?

Tin mừng là có một loại thuốc chủng an toàn để bảo vệ trẻ sơ sinh. Ðiều quan trọng nhất là trẻ sơ sinh được chủng ngừa liều đầu tiên chống viêm gan loại B trong phòng sinh. Nếu có thể được, xin bác sĩ cho trẻ dùng globulin miễn nhiễm viêm gan loại B (HBIG), tức là một loại thuốc khác giúp thuốc chủng có hiệu quả hơn. Nếu không có HBIG thì cũng đừng lo. Thuốc quan trọng nhất cho trẻ sơ sinh là thuốc chủng ngừa viêm gan loại B.

  1. Nhớ nhắc bác sĩ chuẩn bị sẵn thuốc chủng viêm gan loại B và một liều globulin miễn nhiễm viêm gan loại B (HBIG) trước khi sinh em bé.
  2. Nói với bác sĩ là quý vị muốn cho trẻ được chủng ngừa viêm gan loại B liều đầu tiên và HBIG ngay trong phòng sinh. Sở dĩ quý vị yêu cầu như vậy là để bảo đảm cho bác sĩ hoặc y tá không quên cho em bé hai loại thuốc này ngay sau khi sinh. Hãy nhờ người bạn tình hoặc chồng quý vị nhắc nhở về hai loại thuốc này vì quý vị có thể quá mệt mà không để ý đến chi tiết thật quan trọng này.
  3. Nhớ cho em bé chủng ngừa tiếp hai liều thuốc chủng viêm gan loại B khi em được 1 tháng và 6 tháng.

Tại sao con tôi cần được chủng ngừa ngay trong phòng sinh?

MUỐN BẢO VỆ CHO EM BÉ KHÔNG BỊ NHIỄM KINH NIÊN, PHẢI CHỦNG NGỪA NGAY TRONG VÒNG 12 TIẾNG ÐẦU TIÊN SAU KHI SINH. Ðây là cơ hội rất ngắn. Nếu chủng ngừa trong vòng 12 tiếng đầu tiên sau khi sinh, con quý vị có hơn 95% hy vọng được bảo vệ không bị nhiễm viêm gan loại B kinh niên. Nếu không chủng ngừa đúng cách hoặc chủng quá muộn, con quý vị dễ có thể bị nhiễm viêm gan loại B kinh niên. Quý vị sẽ không có dịp thứ nhì để bảo vệ cho con!

Tôi tìm thêm chi tiết về thử nghiệm và chủng ngừa ở đâu?

Quý vị có thể nhờ bác sĩ gia đình, sở y tế địa phương, hoặc y viện cộng đồng cho thử máu đơn giản để tìm viêm gan loại B. Vào lúc này quý vị cũng có thể bắt đầu loạt chủng ngừa.

Nếu quý vị cần được giúp tìm bác sĩ hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin gọi cho đường dây Helpline Thông Tin và Trợ Giúp về HBV tại số 1-888-888-0981. Ðây là số điện thoại miễn phí, thuộc một chương trình cộng đồng toàn quốc do GlaxoSmithKline bảo trợ. Tất cả chi tiết đều có cung cấp bằng tiếng Việt, Anh, Phổ Thông, Quảng Ðông, Triều Tiên.

Nếu quý vị nói tiếng Anh, xin liên lạc với Tổ Chức Viêm Gan Loại B bằng email tại địa chỉ info@hepb.org hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi tại số 215-489-4900.

Pregnancy and Hepatitis B

Should I be tested for hepatitis B if I am pregnant?

Yes, all pregnant women should be tested for hepatitis B. Testing is especially important for Asian women who are at high risk for having a hepatitis B infection. Be sure to ask your doctor for this simple blood test as soon as possible.

If I am pregnant, should I be vaccinated?

Talk to your doctor about the hepatitis B vaccine once you get your blood test results. If your blood tests show that you do not have hepatitis B, then the doctor may recommend waiting until after the baby is born. If your husband or sexual partner has hepatitis B, if you live in close contact with a family member who has hepatitis B, or you have a job that places you at high risk for infection, then the doctor may recommend that you start the vaccine series right away. This is a decision you must discuss with your doctor.

Will a hepatitis B infection affect my pregnancy?

Hepatitis B does not usually affect the health of your unborn baby and most pregnant women with hepatitis B do not have any problems. But, it is important for the doctor to know whether you have a hepatitis B infection so they can watch you closely throughout your pregnancy.

How can I infect my newborn baby if I have hepatitis B?

You can pass the hepatitis B virus to your newborn baby during delivery. It is thought that when a woman goes into labor, there is a large exchange of blood between the mother and newborn. Generally, you cannot prevent infecting your newborn by choosing to have surgery (or a C-section). The hepatitis B virus is passed whether you give birth naturally or through surgery.

Why should I worry about my newborn becoming infected with hepatitis B?

90% of all newborns who are exposed to hepatitis B at birth will become chronically infected. This means the virus can stay in their blood and liver for possibly a lifetime. They can pass the virus on to others. They will also live with a greater chance of developing serious liver disease or liver cancer later in life.

If I have hepatitis B, how can I protect my newborn?

The good news is that there is a safe vaccine to protect your newborn baby. It is most important that your newborn receive the first dose of the hepatitis B vaccine in the delivery room. If possible, ask your doctor to order the hepatitis B immune globulin (HBIG), which is another medication that helps the vaccine to work even more successfully. If the HBIG is not available, don't worry. The most important medication for your newborn is the hepatitis B vaccine.

  1. Make sure the doctor has the hepatitis B vaccine and one dose of hepatitis B immune globulin (HBIG) available before your baby is born.
  2. Tell your doctor that you want the first dose of hepatitis B vaccine and HBIG to be given to your baby in the delivery room. This request is to make certain the doctor or nurse doesn't forget to give your new baby the two drugs immediately after birth. Ask your partner or husband to make sure that these drugs are given since you may be too tired to pay attention to this very important detail.
  3. Be sure your baby completes the hepatitis B vaccine series by receiving the last two doses at 1 and 6 months of age.

Why should my baby be vaccinated in the delivery room?

TO PROTECT YOUR BABY FROM A CHRONIC INFECTION, THE VACCINE MUST BE GIVEN WITHIN THE FIRST 12 HOURS OF LIFE.This is a very small window of opportunity. If the vaccine is giving within the first 12 hours of life, your baby has a greater than 95% chance of being protected from a chronic hepatitis B infection. If the vaccine is not given correctly or too late, then your baby will most likely become chronically infected with hepatitis B. You don't have a second chance to protect your baby!

Where can I get more information about testing and vaccinations?

You can ask your family doctor, the local health department, or community health clinic to order the simple hepatitis B blood test. You can also start the vaccine series at this time.

If you need help finding a doctor or want more information, please call the HBV Information and Assistance HelpLine at 1-888-888-0981. This is a free telephone call, which is part of a national community program sponsored by GlaxoSmithKline. All information is available in Vietnamese, English, Mandarin, Cantonese, Korean.

If you speak English, please contact the Hepatitis B Foundation by email at info@hepb.org or call us at 215-489-4900.