Những Loại Ðiều Trịn

Có cách trị dứt viêm gan loại B kinh niên hay không?

Tin mừng là có cách điều trị mới cho những người bị viêm gan loại B kinh niên. Ngày nay, có nhiều loại thuốc được phê chuẩn tại Hoa Kỳ mà có thể giảm tốc độ tác hại gan của siêu vi khuẩn này. 

Có loại thuốc nào được phê chuẩn để điều trị viêm gan loại B kinh niên hay không?

Hiện nay, có nhiều loại thuốc được phê chuẩn tại Hoa Kỳ cho những người bị nhiễm viêm gan loại B kinh niên.  

 • Ðiều quan trọng cần biết là không phải bệnh nhân nào bị viêm gan loại B kinh niên cũng cần Interferon-Alpha (Intron A) là thuốc chích mỗi tuần nhiều lần trong sáu tháng đến một năm, hoặc đôi khi lâu hơn. Thuốc này có thể có các tác dụng phụ như các triệu chứng giống như bị cúm, cảm thấy thất chí buồn chán, và nhức đầu. Ðược phê chuẩn vào năm 1991 và có loại dùng cho trẻ em và người lớn.

  Pegylated Interferon (Pegasys) là thuốc tiêm mỗi tuần một lần và thông thường dùng trong sáu tháng đến một năm. Thuốc này có thể gây các tác dụng phụ gồm các triệu chứng giống như cúm, buồn chán và các chứng khác về sức khỏe tâm thần. Được phê chuẩn vào Tháng năm 2005 và chỉ dành cho người lớn  
 • Lamivudine (Epivir-HBV, Zeffix, hoặc Heptodin) là thuốc viên uống mỗi ngày một lần, hầu như không có tác dụng phụ, trong tối thiểu là một năm hoặc lâu hơn. Quan ngại chính là siêu vi khuẩn viêm gan có thể biến đổi trong khi điều trị và sau khi điều trị. Ðược phê chuẩn vào năm 1998 và có loại dùng cho trẻ em và người lớn.
 • Adefovir Dipivoxil (Hepsera)  là thuốc viên uống mỗi ngày một lần, có ít tác dụng phụ, trong tối thiểu là một năm hoặc lâu hơn. Quan ngại chính là trong thời gian uống thuốc có thể bị bệnh thận. Ðược phê chuẩn vào Tháng Chín và chỉ có loại cho người lớn. Hiện đang có dự định cho trẻ em dùng thử thuốc này.
 • Entecavir (Baraclude) là thuốc viên uống mỗi ngày một lần đến tối đa là một năm, và hầu như không có tác dụng phụ. Thuốc này được xem là loại thuốc chống siêu vi khuẩn mạnh nhất từ trước đến giờ để điều trị viêm gan loại B kinh niên. Được phê chuẩn vào Tháng Tư 2005 và chỉ dành cho người lớn. Trong tương lai có thể dự định thử lâm sàng cho trẻ em.
 • Telbivudine (Tyzeka, Sebivo)  là thuốc viên uống mỗi ngày một lần, có ít tác dụng phụ. .Được phê chuẩn vào Tháng Chín 2006 và chỉ dành cho người lớn. Trong tương lai có thể dự định thử lâm sàng cho trẻ em.
 • Tenofovir (Viread)  là thuốc viên uống mỗi ngày một lần, có ít tác dụng phụ. .Được phê chuẩn vào Tháng Chín 2008 và chỉ dành cho người lớn. Trong tương lai có thể dự định thử lâm sàng cho trẻ em.

Một số bệnh nhân chỉ cần được bác sĩ theo dõi đều đặn (ít nhất hàng năm, hoặc thường xuyên hơn). Bệnh nhân nào có dấu hiệu đang bị bệnh gan có thể có lợi nhất khi được điều trị. Nhớ hỏi bác sĩ xem quý vị có thể có lợi khi được điều trị hay không và hỏi về những loại điều trị. 

Ðiều tối quan trọng là tất cả những người bị viêm gan loại B kinh niên phải đến bác sĩ khám đều đặn, dù họ có được điều trị hay không! 

Có bất cứ loại thuốc nào đang trong giai đoạn thí nghiệm để điều trị viêm gan loại B kinh niên hay không? 

Có nhiều loại thuốc mới đầy hứa hẹn để điều trị viêm gan loại B hiện đang trong giai đoạn thí nghiệm. Một số vẫn còn đang được thử trong phòng thí nghiệm. Những loại thuốc khác đang được thử cho một ít người - những kỳ thử này được gọi là "thí nghiệm bệnh lý". Có những người tình nguyện tham gia những kỳ thí nghiệm bệnh lý này và các bác sĩ chọn bệnh nhân thật kỹ lưỡng để cho dùng thử những loại thuốc mới này. Họ theo dõi sát bệnh nhân trong thời gian dùng thuốc. Mục tiêu là để bảo đảm loại thuốc đó an toàn và có hiệu quả. Phải có những kỳ thí nghiệm bệnh lý này trước khi bất cứ loại thuốc mới nào được phê chuẩn để dùng cho mọi người và có thể cần nhiều năm mới xong. 

Hãy ghé xem bảng liệt kê Tìm Thuốc Mới của Tổ Chức Viêm Gan Loại B 

Có những loại thuốc mới đầy hứa hẹn đang được thí nghiệm và phát triển để trị viêm gan loại B kinh niên. Xin xem bảng liệt kê Tìm Thuốc Mới của Tổ Chức Viêm Gan Loại B để biết thêm về những cách điều trị được phê chuẩn và đang còn thí nghiệm. Vào lúc này chỉ có bảng liệt kê bằng Anh ngữ.

Nếu quý vị nói tiếng Anh, xin liên lạc với Tổ Chức Viêm Gan Loại B bằng email tại địa chỉ info@hepb.org hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi tại số 215-489-4900.

Hepatitis B Treatments

Is there a cure for chronic hepatitis B?

The good news is that there are promising new treatments for people living with chronic hepatitis B. Today, there are several approved drugs in the United States that can slow down liver damage caused by the virus.

The new drugs can help slow the progression of liver disease in chronically infected people by slowing down the virus. If there is less hepatitis B virus being produced, then there is less damage being done to the liver. Sometimes these drugs can even get rid of the virus. With all of the new exciting research, there is great hope that a complete cure will be found for chronic hepatitis B in the near future.

Are there any approved drugs to treat chronic hepatitis B?

 • Interferon Alpha (Intron A) is given by injection several times a week for six months to a year, or sometimes longer. The drug can cause side effects such as flu-like symptoms, depression, and headaches. Approved 1991 and available for both children and adults.
 • Pegylated Interferon (Pegasys) is given by injection once a week usually for six months to a year. The drug can cause side effects such as flu-like symptoms and depression. Approved May 2005 and available only for adults.
 • Lamivudine (Epivir-HBV, Zeffix, or Heptodin) is a pill that is taken once a day, with few side effects, for at least one year or longer. Approved 1998 and available for both children and adults.
 • Adefovir Dipivoxil (Hepsera) is a pill taken once a day, with few side effects, for at least one year or longer. Approved September 2002 for adults. Pediatric clinical trials are in progress.
 • Entecavir (Baraclude) is a pill taken once a day, with few side effects, for at least one year or longer. Approved April 2005 for adults. Pediatric clinical trials are in progress.
 • Telbivudine (Tyzeka, Sebivo) is a pill taken once a day, with few side effects, for at least one year or longer. Approved October 2006 for adults.
 • Tenofovir (Viread) is a pill taken once a day, with few side effects, for at least one year or longer. Approved August 2008 for adults.

It is important to know, not every chronic HBV patient needs to be on medication. Some patients only need to be monitored by their doctor on a regular basis (at least once a year, or more). Other patients with active signs of liver disease may benefit the most from treatment. Be sure to talk to your doctor about whether you could benefit from treatment and discuss the treatment options.

It is very important that all people who have chronic hepatitis B see their doctor at least once a year (or more, if needed), whether they decide to start treatment or not.

Are there any drugs in the experimental stage for chronic hepatitis B?

There are several promising new drugs for hepatitis B in the experimental stage. Some are still being tested in the laboratory. Other drugs are being tested in small groups of people - these tests are called "clinical trials". People volunteer to participate in clinical trials and doctors carefully select their patients to test new drugs. They keep close track of the patients while they are taking the drug. The goal is to make sure the drug is safe and that it works. Clinical trials must be done before any new drug can be approved for general use and they can take many years to be completed.

Visit the Hepatitis B Foundation's Drug Watch

There are promising new drugs being tested and developed for chronic hepatitis B. Please visit the Hepatitis B Foundation's Drug Watch chart to find out more about approved and experimental treatments. This chart is available only in English at this time.

If you speak English, please contact the Hepatitis B Foundation by email at info@hepb.org or call us at 215-489-4900.