Thông Tin & Giới Thiệu Miễn Phí

Tôi có thể thử nghiệm và chủng ngừa viêm gan loại B ở đâu?

Quý vị có thể nhờ bác sĩ gia đình, sở y tế địa phương, hoặc y viện cộng đồng cho thử máu đơn giản để tìm viêm gan loại B. Vào lúc này quý vị cũng có thể bắt đầu loạt chủng ngừa.

Nếu quý vị cần được giúp tìm bác sĩ hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin gọi cho đường dây Helpline Thông Tin và Trợ Giúp về HBV tại số 1-888-888-0981. Ðây là số điện thoại miễn phí, thuộc một chương trình cộng đồng toàn quốc do GlaxoSmithKline bảo trợ. Tất cả chi tiết đều có cung cấp bằng tiếng Việt, Anh, Phổ Thông, Quảng Ðông, Triều Tiên.

Nếu quý vị nói tiếng Anh, xin liên lạc với Tổ Chức Viêm Gan Loại B bằng email tại địa chỉ info@hepb.org hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi tại số 215-489-4900.

Những Nguồn Thông Tin Khác Về Viêm Gan Loại B:

 • Hepatitis B Foundation (Tổ Chức Viêm Gan Loại B)
  http://www.hepb.org/ (Ðiện Thoại 215-489-4900)
 • The Asian Liver Center at Stanford University (Trung Tâm Gan Á Châu tại Viện Ðại Học Stanford)
  http://liver.stanford.edu/ (Ðiện Thoại 650-498-5687)
 • Centers for Disease Control, Hepatitis Branch (Các Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật, Ban Phụ Trách Bệnh Viêm Gan)
  www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis (Ðiện Thoại 1-888-443-7232)
 • Immunization Action Coalition (Liên Hiệp Tác Vụ Chủng Ngừa)
  www.immunize.org

Free Information and Referrals

Where can I be tested and receive the hepatitis B vaccine?

You can ask your family doctor, the local health department, or community health clinic to order the simple hepatitis B blood test. You can also start the vaccine series at this time.

If you need help finding a doctor or want more information, please call the Hepatitis B Information and Assistance HelpLine at 1-888-888-0981. This is a free telephone call, which is part of a national community program sponsored by GlaxoSmithKline. All information is available in Vietnamese, English, Mandarin, Cantonese, Korean.

If you speak English, please contact the Hepatitis B Foundation by email at info@hepb.org or call us at 215-489-4900.

Other Resources for Information about Hepatitis B: