Thử Máu

Tại sao tôi nên thử nghiệm tìm viêm gan loại B?

Nếu quý vị là người Việt hoặc thuộc gốc Á Châu, quý vị nên đi thử nghiệm vì quý vị có nhiều nguy cơ bị viêm gan loại B hơn. Loại thử máu này rất đơn giản. Loại thử máu này có thể được thực hiện nhanh chóng trong phòng mạch bác sĩ. Dù quý vị vẫn cảm thấy khỏe mạnh, quý vị vẫn có thể bị nhiễm mà không biết. Quý vị có thể vô tình lây siêu vi khuẩn này sang người khác gần gũi với quý vị. Nếu quý vị bị nhiễm viêm gan loại B kinh niên, thì quý vị cũng dễ có nguy cơ bị ung thư gan hơn sau này trong đời. Thử nghiệm ngay bây giờ có thể chẩn đoán sớm và kiểm soát bệnh này, và có thể cứu mạng quý vị sau này.

Tại sao tôi cần phải biết là mình có bị viêm gan loại B hay không?

Vì khi biết được mình có bị viêm gan loại B hay không, quý vị có thể đi đến các quyết định đúng về sức khỏe của mình.

 • Nếu kết quả thử máu cho thấy là quý vị không bị nhiễm viêm gan loại B, quý vị nên bảo vệ cho mình bằng cách chủng ngừa viêm gan loại B.
 • Nếu kết quả thử máu cho thấy quý vị đã bình phục sau khi bị nhiễm, quý vị không cần phải chủng ngừa viêm gan loại B vì quý vị đã được bảo vệ.
 • Nếu kết quả thử máu cho thấy quý vị đã bị nhiễm viêm gan loại B kinh niên, quý vị nên tìm một bác sĩ giỏi để được chăm sóc y tế đều đặn, tránh lây siêu vi khuẩn sang người khác, và nhớ nhắc những người thân thương đi thử nghiệm và chủng ngừa.

Bác sĩ của tôi sẽ cho thử máu những loại nào?

Thử máu tìm viêm gan loại B rất đơn giản và chỉ cần đến phòng mạch bác sĩ. Có 3 phần thử máu trong "loại thử máu tìm viêm gan loại B":

 1. Kháng Nguyên nổi viêm gan loại B (HBsAg) - loại này trực tiếp thử xem có siêu vi khuẩn hiện diện hay không. Nếu kết quả là dương, trong máu quý vị có siêu vi khuẩn viêm gan loại B. Có thể phải thử lại loại này sau sáu tháng để xác định xem quý vị có bị nhiễm kinh niên hay không.
 2. Kháng Thể nổi viêm gan loại B (HBsAb hoặc anti-HBs) - loại này thử "kháng thể nổi" do hệ thống miễn nhiễm của quý vị sản xuất để chống lại siêu vi khuẩn này. Kết quả thử nghiệm sẽ là dương nếu quý vị đã "bình phục" sau khi bị nhiễm, nhưng có thể phải mất đến sáu tháng. "Kháng thể nổi" này sẽ bảo vệ quý vị suốt đời đối với những trường hợp bị nhiễm viêm gan loại B sau này. Kết quả thử này cũng sẽ là dương nếu quý vị đã được chủng ngừa viêm gan loại B.
 3. Kháng Thể lõi viêm gan loại B (HBcAb hoặc anti-HBc) - loại này thử một phần của siêu vi khuẩn này được gọi là "kháng thể lõi". Loại kháng thể này không bảo vệ quý vị. Nếu kết quả thử nghiệm là dương, quý vị có thể đã bị nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan loại B. Tuy nhiên chỉ có thể diễn giải kết quả thử nghiệm này cùng với hai phần thử nghiệm trên.

Tôi nên yêu cầu những gì đối với bác sĩ của tôi?

Nhớ yêu cầu bác sĩ giải thích rõ ràng kết quả thử máu - cần phải có cả 3 kết quả thử máu này để chẩn đoán đầy đủ. Hỏi bác sĩ xem quý vị có bị nhiễm viêm gan loại B hay không, quý vị có bị nhiễm kinh niên hay không, hoặc quý vị có đã từng bị nhiễm hay không. Nhớ lấy bản sao kết quả thử máu để quý vị biết loại thử nào có kết quả dương hay âm. Ðem theo bảng liệt kê này (xem dưới đây) đến bác sĩ để xác định kết quả thử máu.

Kết quả thử máu của tôi có nghĩa gì?

Ðem theo bảng thử máu tìm viêm gan loại B (xem dưới đây) khi đến bác sĩ. Nhờ bác sĩ giải thích rõ ràng về ý nghĩa của kết quả thử máu. Trước khi rời phòng mạch, nhớ lấy bản sao tất cả kết quả thử máu.

Tóm lược các kết quả thử máu thông thường để tìm viêm gan loại B:

 • Kết quả dương về "kháng nguyên nổi" viêm gan loại B (HBsAg+) có nghĩa là trong máu quý vị có siêu vi khuẩn này.
 • Kết quả dương về "kháng thể nổi" viêm gan loại B (HbsAb+) có nghĩa là đã bình phục sau khi bị nhiễm hoặc chủng ngừa có hiệu quả.
 • Kết quả dương về "kháng thể lõi" viêm gan loại B (HbcAb+) có nghĩa là quý vị có thể đã bị nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan loại B. Kết quả này phải được xác định bằng hai phần thử nghiệm kia.

Hiểu Kết Quả Thử Máu Tìm Viêm Gan Loại B

Loại Thử Nghiệm

Kết Quả

Ý Nghĩa

Ðề Nghị

HBsAg

HBsAb (anti-HBs)

HBcAb (anti-HBc)

âm

âm

âm

Chưa miễn nhiễm - chưa bị nhiễm, nhưng vẫn có rủi ro bị nhiễm sau này. Cần được bảo vệ.

Chủng ngừa.

HBsAg

HBsAb (anti-HBs)

HBcAb (anti-HBc)

âm

dương

âm hoặc dương

Miễn nhiễm - có kháng thể nổi. Quý vị có thể đã được ngừa. Hoặc đã bình phục sau khi bị nhiễm viêm gan loại B. Quý vị không thể lây sang người khác.

Không cần chủng ngừa.

HBsAg

HBsAb (anti-HBs)

HBcAb (anti-HBc)

dương

âm

âm hoặc dương

Mới bị nhiễm hoặc là Người Mang Siêu Vi Khuẩn Kinh Niên - có kháng nguyên nổi, tức là có siêu vi khuẩn viêm gan loại B. Quý vị có thể lây siêu vi khuẩn này sang người khác.

Tìm một bác sĩ có kiến thức để đánh giá thêm.

HBsAg

HBsAb (anti-HBs)

HBcAb (anti-HBc)

âm

âm

dương

*Không xác định được - Có thể hiểu thành nhiều cách khác nhau. Quý vị có thể cần thử lại những loại này. Xem dưới đây.

Có thể cần hoặc không cần chủng ngừa. Tìm một bác sĩ có kiến thức để đánh giá thêm.

*Kết quả thử máu không xác định được khi chỉ có loại thử máu tìm HBcAb (kháng thể lõi viêm gan loại B) là có kết quả dương:

 1. Quý vị có thể đang trên đường bình phục sau khi mới bị nhiễm viêm gan loại B.
 2. Quý vị có thể đã miễn nhiễm, nhưng mức kháng thể nổi trong máu quá ít nên loại thử nghiệm này không phát hiện được.
 3. Ðây có thể là kết quả dương không đúng, tức là phải thử lại loại này.
 4. Quý vị có thể là người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người, nhưng số kháng nguyên nổi (tức là số siêu vi khuẩn) quá ít nên không phát hiện được. Bác sĩ có thể cho thử máu thêm những loại khác nhạy hơn.

Tôi tìm thêm chi tiết về thử nghiệm và chủng ngừa ở đâu?

Quý vị có thể nhờ bác sĩ gia đình, sở y tế địa phương, hoặc y viện cộng đồng cho thử máu đơn giản để tìm viêm gan loại B. Vào lúc này quý vị cũng có thể bắt đầu loạt chủng ngừa.

Nếu quý vị cần được giúp tìm bác sĩ hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin gọi cho đường dây Helpline Thông Tin và Trợ Giúp về HBV tại số 1-888-888-0981. Ðây là số điện thoại miễn phí, thuộc một chương trình cộng đồng toàn quốc do GlaxoSmithKline bảo trợ. Tất cả chi tiết đều có cung cấp bằng tiếng Việt, Anh, Phổ Thông, Quảng Ðông, Triều Tiên.

Nếu quý vị nói tiếng Anh, xin liên lạc với Tổ Chức Viêm Gan Loại B bằng email tại địa chỉ info@hepb.org hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi tại số 215-489-4900.

Blood Tests

Why should I be tested for hepatitis B?

If you are Vietnamese or of Asian descent, then you should be tested because you are at higher risk for having hepatitis B. It is a very simple blood test. The test can be done quickly in the doctor's office. Even if you feel well, there is a risk that you could be infected and not know it. You could unknowingly pass the virus on to others who are in close personal contact with you. If you have chronic hepatitis B, then you are also at higher risk for developing liver cancer later in life. Getting tested now can lead to early diagnosis and management, which could help save your life in the future.

Why do I need to know whether I have hepatitis B or not?

Because knowing your hepatitis B status will help you make good decisions about your health.

 • If blood tests show that you have not been infected with hepatitis B, then you should protect yourself by getting the hepatitis B vaccine.
 • If blood tests show that you have recovered from an infection, then you don't need the hepatitis B vaccine because you are already protected.
 • If blood tests show that you have a chronic hepatitis B infection, then you should find a good doctor for regular medical care, avoid spreading the virus to others, and make sure your loved ones are tested and vaccinated.

What kind of blood tests will my doctor order?

The hepatitis B blood test is very simple and requires only a quick visit to the doctor's office. There are 3 tests that are part of the 'hepatitis B blood test panel':

 1. Hepatitis B surface Antigen (HBsAg) - this tests directly for the presence of virus. If it is positive, then the hepatitis B virus is present in your blood. This test may have to be repeated in six months to confirm whether you have a chronic infection.
 2. Hepatitis B surface Antibody (HBsAb or anti-HBs) - this tests for the "surface antibody" that is produced by your immune system to fight off the virus. It will be positive if you have "recovered" from a natural infection, but this can take up to six months. This "surface antibody" will protect you for life against any future hepatitis B infections. The test will also be positive if you have received the hepatitis B vaccine.
 3. Hepatitis B core Antibody (HBcAb or anti-HBc) - this tests for a part of the virus called the "core antibody". This antibody does not protect you. If the test is positive, then you may have been infected with the hepatitis B virus. However, this test result can only be interpreted in relation to the above two tests.

What should I ask my doctor?

Make sure your doctor clearly explains the blood test results to you - all 3 blood test results are needed to make a complete diagnosis. Ask the doctor whether you have been infected with hepatitis B, whether you have a chronic infection, or whether you have never been infected. Be sure you ask for copies of your blood test results so that you can see what tests were positive or negative. Take a copy of the chart (see below) to your doctor to confirm your test results.

What do my blood test results mean?

Take the hepatitis B blood test chart (see below) with you when you visit your doctor. Ask your doctor to clearly explain what your test results mean. Before you leave the office, make sure you get a copy of all your blood test results.

Summary of common hepatitis B blood test results:

 • A positive hepatitis B "surface antigen" (HBsAg+) indicates the virus is present in your blood.
 • A positive hepatitis B "surface antibody" (HbsAb+) indicates recovery from an infection or successful vaccination.
 • A positive hepatitis B "core antibody" (HbcAb+) indicates that you may have been exposed to the hepatitis B virus. This result must be confirmed by the other two tests.

Understanding Your Hepatitis B Blood Test Results

Tests Results Interpretation Recommendation
HBsAg negative Not immune - has not been infected, but is still at risk for possible future infection. Needs protection. Get the vaccine.
HBsAb (anti-HBs) negative
HBcAb (anti-HBc) negative
HBsAg negative Immune - surface antibodies present. You may have been already vaccinated. Or you have recovered from a prior hepatitis B infection. You cannot infect others. The vaccine is not needed.
HBsAb (anti-HBs) positive
HBcAb (anti-HBc) negative or positive
HBsAg positive New infection or a Chronic Carrier - positive surface antigen, which means hepatitis B virus is present. You can spread the virus to others. Find a knowledgeable doctor for further evaluation.
HBsAb (anti-HBs) negative
HBcAb (anti-HBc) negative or positive
HBsAg negative *Unclear - Several different interpretations are possible. You may need to have these tests repeated. See below. The vaccine may or may not be needed. Find a knowledgeable doctor for further evaluation.
HBsAb (anti-HBs) negative
HBcAb (anti-HBc) positive

*An unclear blood test result occurs when the HBcAb (hepatitis B core antibody) is the only positive blood test. There could be several reasons for this positive test result:

 1. You may be recovering from a new hepatitis B infection.
 2. You may be immune, but the surface antibodies levels in the blood are too low to be detected by this test.
 3. This may be a false positive, which means the test has to be repeated.
 4. You may be a chronic carrier, but the surface antigens (e.g. virus levels) in the blood are too low to be detected. There are additional blood tests that are more sensitive and can be ordered by your doctor.

Where can I get more information about testing and vaccination?

You can ask your family doctor, the local health department, or community health clinic to order the simple hepatitis B blood test. You can also start the vaccine series at this time.

If you need help finding a doctor or want more information, please call the HBV Information and Assistance HelpLine at 1-888-888-0981. This is a free telephone call, which is part of a national community program sponsored by GlaxoSmithKline. All information is available in Vietnamese, English, Mandarin, Cantonese, Korean.

If you speak English, please contact the Hepatitis B Foundation by email at info@hepb.org or call us at 215-489-4900.