Sơ Lược về Tổ Chức Viêm Gan Loại B

Tổ Chức Viêm Gan Loại B (Hepatitis B Foundation) là tổ chức bất vụ lợi duy nhất trên toàn quốc dốc tâm tìm phương thuốc chữa trị và cải tiến phẩm chất cuộc sống cho những người bị bệnh viêm gan loại B trên khắp thế giới qua khảo cứu, giáo dục, và yểm trợ bệnh nhân.

Ai sáng lập Tổ Chức Viêm Gan Loại B?

Tổ Chức Viêm Gan Loại B được thành lập vào năm 1991 khi có một gia đình trẻ bị nhiễm viêm gan loại B., Paul và Jan Witte, và Dr. Timothy Block, một Giáo Sư tại Trường Y Khoa Jefferson (Philadelphia, PA) đã hết sức xúc động trước hoàn cảnh của gia đình này và quyết định thành lập Tổ Chức Viêm Gan Loại B với sứ mạng tìm phương thuốc chữa trị cũng như thông tin và yểm trợ cho tất cả những người bị nhiễm bệnh gan hiểm nghèo này.

Tổ Chức Viêm Gan Loại B làm gì?

Chúng tôi bảo trợ một Chương Trình Tìm Ðến Cộng Ðồng toàn diện với một website tương tác, bản tin và tài liệu miễn phí, và các hoạt động yểm trợ bệnh nhân. Chúng tôi tài trợ cho một Chương Trình Khảo Cứu Tìm Phương Thuốc Chữa Trị gồm cả Phòng Thí Nghiệm của Tổ Chức Viêm Gan Loại B, Học Bổng Khảo Cứu Bruce Witte, và những nơi thực tập khảo cứu cho sinh viên. Mỗi năm chúng tôi bảo trợ Kỳ Hội Thảo HBV Princeton hàng năm để các khoa học gia và bác sĩ hàng đầu trên toàn quốc thảo luận về những cách điều trị viêm gan loại B.

Xin Giúp Yểm Trợ cho Tưởng Tìm Phương Thuốc Chữa Trị của chúng tôi

About the Hepatitis B Foundation

The Hepatitis B Foundation is the only national non-profit organization dedicated to finding a cure and improving the quality of life for those affected by hepatitis B worldwide through research, education and patient support.

Who started the Hepatitis B Foundation?

The Hepatitis B Foundation was started in 1991 in response to a young family affected by hepatitis B. Paul and Jan Witte, and Dr. Timothy Block, a Professor at Jefferson Medical College (Philadelphia, PA) were deeply moved by the plight of this family and decided to establish the Hepatitis B Foundation with the mission of finding a cure and providing information and support to all those affected by this serious liver disease.

What does the Hepatitis B Foundation do?

We sponsor a comprehensive Community Outreach Program with an interactive website, free newsletter and literature, and patient support activities. We fund a Cure Research Program that includes the Hepatitis B Foundation Laboratory, the Bruce Witte Research Fellowship, and student research internships. Each year we sponsor the annual Princeton HBV Workshop where the nation's leading scientists and doctors meet to discuss hepatitis B treatments.

Please Make A Donation To Support Our Cause for a Cure.